V. ro?níkTaká? ViktorE-mail: tviktor@avu.czThere was a womanThere was a womanThere was a womanThere was a woman detailThere was a womanThere was a woman je prostorová instalace vypráv?jící skrze p?edm?ty zesnulé ženy její životní p?íb?h a je zárove? pietou jejího zesnutí. Dominantním symbolickým prvkem instalace je bílý hrnek, který v rámci plynutí zvukové složky instalace v záv?ru p?íb?hu subtilní/mizí.Zvuková složka s sebou nese zvuky vztahující se nep?ímo k vystaveným objekt?m a reprezentuje zvukový otisk prostoru, který nám v rámci každodenního rutinního projevu blízké osoby uniká a který si uv?domujeme až v moment? odchodu p?vodce t?chto zvukových stop v prostoru.Je toho docíleno díky vždy stejnému úhlu pohledu na toto zátiší a projektoru, který v úrovni zraku projektuje na hrnek obraz za tímto hrnkem. ?ímž vzniká iluze jakéhosi zesubstiln?ní až zneviditeln?ní objektu.Interaktivní instalace PokojInteraktivní instalace založená na motion tracking systému a zp?tnoprojek?ní projekci fotografií konkrétního prostoru. Zp?sobem posunu stativu s fotoaparátem po deseti centimetrech v osách X a Y jsem nasnímal fotografie pravého, p?edního, levého a zadního sm?ru pohledu. Tuto nasnímanou sí? jsem p?enesl do 3×3 metry zp?tnoprojek?ního systému v n?mž se projekce fotografií m?ní na základ? polohy ú?astníka instalace. P?íb?h instalace je odvyslý na základ? pohybu v instalaci.Pokoj je zkušenost ve svém syrovém, potenciáln? možném stavu. Je to bilance v ?asoprostoru na významové úrovni vymezená a definovaná dv?ma r?zn? pojatými extrémy: minulost vs. budoucnost, vp?ed vs. vzad, vlevo vs. vpravo, duše vs. t?lo, sytý vs. hladový, ano vs. ne. Je to bilance, moment rozhodování v n?mž dáváme v šanci naše p?edešlé zkušenosti z minulosti a hledáme cestu do dalšího pokoje budoucnosti. Fáze hledání ?i stanovení toho správného bodu v ?asoprostoru, jehož p?ekro?ením se s aspektem na p?edešlé zkušenosti dostáváme na za?átek. Za?átek, který je vztažen nejen k p?edešlým zkušenostem, ale p?edevším k samotnému pochopení významu vrcholné fáze rozhodnutí. Ta se nám m?že stát minulostí ?i op?tovnou výzvou v budoucnosti. Je to okamžik, kdy se k nám spirála ?asu nato?í svou vrchní stranou a my spat?ujeme - hmmm. Bábovku. „Dáte si ješt? kousek? Nenechte se pobízet! Že už došla? Nevadí, upe?eme novou.“Pano-run-maProst?edí “opušt?né” tržnice vrhající diváka do ?asoprostorového paradoxu. Touto spektakulární animací nabourávám standardn? vnímanou linearitu logickou návaznost ?asu - prostoru- pohybu.Back-WardBack-Ward je místo v n?mž je standardn? vnímaná ?asoprostorová rovina uskupená na základ? po sob? jdoucích p?edpoklad?. Vybo?ením z tohoto rámce, dávám vzniknout novému neuchopitelnému organismu pochopitelnému op?t p?ehodnocením tentokráte již nov? nabytých, p?ehodnocených p?edpoklad?.Video funguje jako opakující se smy?ka.backward: zp?t, zp?tný, obrácený zp?t, nepokrokový, do minulosti, pozadu, nazpátek,……….back: záda, couvat, op?radlo, strana rubová, zadní stranaward: odd?lení, rajon, revír, v?zení, vazba, sv??enec, hlídat, opatrovatMr. Möbius lives on the 2nd floorMöbi?v pásek vyjád?ený pomocí dvou paralelních videoobraz?. V tomto videu nato?eném pouze jednou kamerou od sebe ?asov? diferencuji jednotlivé videoobrazy díky ?emuž vzniká dojem pouhé prostorové odlišnosti. Video odráží základní vlastnosti möbiova pásku - nekone?nost, neur?itost hranice vn?jšku a vnit?ku, deficit st?edu v rámci zachyceného ?asu.