Jana Doležalová  janidole@gmail.com

Introdukce Drosera capensis 2008

*

Kaktus / The Cactus 2008 yet untitledyet untitled

 

video from this object

*

Invaze, Autochthon, Alochthon, Synantropie 2009

Installation no.1Installation no.1Installation no.1Installation no.1Installation no.2 (exhibition in Brno)

Installation no.2 (exhibition in Brno)Installation no.2 (exhibition in Brno)Installation no.2 (exhibition in Brno)Installation no.2 (exhibition in Brno)Installation no.2 (exhibition in Brno)

*

Agrosquatting 2009 - ? 


Agrosquatting je dlouhodobý projekt, který za?al v ?íjnu 2009. Agrosquatting není striktn? definován, je ohebný a prom?nlivý. Kostrou projektu je zanedbaný jablo?ový sad, o který se staráme bez v?domí jeho majitele. Bývalý hospodá?ský areál, kde se sad nachází, odkrývá svá specifika, která reflektujeme v práci. V míst? se od jara objevují nové souvislosti. Náhodn? se takto vyjevila skute?nost, že firma sídlící v ?ásti areálu, zabývající se zjevn? t?íd?ním stavebního odpadu, likviduje plastový odpad nelegáln?, pálením ve volném prostoru. P?ítomnost majitel? nebo zam?stnanc? firmy, tak napl?uje celou záležitost pon?kud napjatou atmosférou, kdy jsme nuceni se v pr?b?hu práce neustále ohlížet a schovávat se p?ed necht?nými sv?dky. Všudyp?ítomný odpad od jara 2010 p?emis?ujeme a spontánn? vytvá?íme „pohyb materiálu“. V souladu s ro?ními obdobími neustále pe?ujeme o stromy a celý sad a v p?ípad? o pot?eby zví?ecích obyvatel areálu.

podzim4leden1leden2leden3leden4

jaro1jaro3pohyb1pohyb4pohyb3 pohyb6pohyb4

*

Náhody a vklady / coincidence and deposits 2010 

náhoda Jenštejn - Prahavýsadba macešek - Viennavýsev slune?nic do muškát? -Viennanalezená náhoda - Viennavysazeni-Viennavysazeni hub - Viennavysazení Prater park - Viennavýsev lu?ních kv?tin zahradník?m za zády - Viennanáhoda kachna v louži - Viennavysazení jiného druhu rostliny, Schonbrunn - Viennamuškáty do košík? - Viennavýsev kopretin - Viennanáhoda na okn? - Viennanáhoda na plot? - Viennavýsev lu?ních kv?tin k pokojové kv?tin? - Viennadar na ulici - Vienna 

*

Apeiron 2010

*

*

Jsem cizí strom pro endemickou orchidej  / I’m foreing tree for endemic orchid 2010/11

*

*

Kv?tinová bomba pro gambijskou ambasádu / Flower bomb for embassy of Gambia  2010/11


*

*

Praktické cvi?ení s ?ínskými h?lkami / chinese chopstick practice 2010/11

*

*

Zahrada pro v?ci r?zného p?vodu

*

*

Sporogame 2011