Vedoucí ateliéru/Head of the school:

Mgr. Ji?í P?íhoda

Kontakt/Contact:

+420 220 408 260

email@jiriprihoda.cz

Pracovišt?/Location:

Hlavní budova AVU

?íslo dve?í 24

Web:

http://www.jiriprihoda.cz/

 

 

Naše škola se zam??uje p?edevším na prostor jako základní výrazový prost?edek. Prostor jako takový chápeme v širším významu a projektujeme do n?j sou?asné tendence, jak je vnímáno a rozum?no úloze um?ní a um?lce ve spole?nosti. Prostor je tedy pro nás otev?enou možností, kterou je možno využít mnoha zp?soby: intermediální projekcí, konstruktivním vymezením, meditativní prázdnotou, interaktivním vtažením do d?je, jako konceptuální platformu, jako expresivní environment a dalšími, možná ješt? nedefinovanými zp?soby. Základní vazby naší koncepce prostoru jsou však t?i: architektura interieru nebo prost?edí (i s možným výstupem do realizace), postkonceptuální chápání komunika?ních zp?sob? a socha?ské vnímání tvaru. Zdá se, že tyto základní vazby jsou navzájem neslu?itelné, ale jsme p?esv?d?eni, že práv? v absenci preferování ur?itých výrazových prost?edk? spo?ívá otev?enost a p?itažlivost naší školy. Naše škola dále podporuje maximální možné interakce s mezinárodním provozem um?ní. Studenti by se m?li cítit sou?ástí evropského um?ní a jejich základní otázkou by m?lo být, co mohou p?inést oni jako profilující se individuality a jak naložit s onou t?žce se vymezující specifikou ?eské kultury. Otázky identity osobnostní i kulturní jsou dle našeho názoru prioritními, a to zejména pro studenty v období studia na AVU. To je t?eba ?ešit alespo? v po?átcích co nejv?tším otev?ením se veškerým vliv?m, které jsou dostupné. Proto podporujeme zejména aktivity studijních pobyt? a to nejen do oblastí um?leckých center, ale i mimo n?: do zajímavých výrob a provoz?, do komunit, jejichž vnímání sv?ta je postaveno na zcela jiných základech než kterým je um?ní, a do krajin, ve kterých je um?ní na periferii zájmu anebo tam, kde jdou cesty um?ní jiným sm?rem. Totéž lze provozovat i na p?d? AVU ?i v lokalit? ?eské republiky: seminá?e, exkurze, hostující výtvarníci a samostudium, to jsou základní prvky práce v naší škole. Postupem ?asu a u pokro?ilejších student? chceme hledat po?átky originálních individualit, které se budeme snažit nenásilnou formou podpo?it a vymezit-zvýraznit. Je jasné, že mladý ?lov?k pot?ebuje jakýsi záchytný bod, sm?r pohledu, kterým se dívá. Ale zárove? by m?l být schopen tuto malou osobní definici opustit, aby ho nesvazovala. V tomto hledání hrany mezi názorovou stabilitou a progresivní otev?eností spat?ujeme smysl pedagogické práce. Od adept? studia o?ekáváme všeobecný kulturní p?ehled a základní znalost sou?asného zejména konceptuálního a postkonceptuálního um?ní.

 

Space thus becomes an open possibility, which may be fulfilled in various ways: multimedia projection, constructive demarcation, meditative emptiness, interactive participation. It may become a conceptual platform, expressive environment, or it may venture into the yet unexplored. Nevertheless, our concept of space is built on three elements: interior or exterior architecture (with the possibility of practical implementation), post-conceptual understanding of sculpture as means of communication, and the sculptor’s perception of shape. The three elements may seem contradictory, but we tend to avoid preferring one means of expression over another, which makes our school so open and attractive to students. Our school also supports the highest possible interaction with the international art community. The students should feel that they are a part of the European arts community, and their primary concern should be to discover what they can personally contribute to it, as yet-forming individuals. They should also learn to handle the specific characteristics of Czech culture, which are so difficult to define. In our opinion, the problem of personal and cultural identity is of utmost importance especially for students. While they study at the Academy of Fine Arts, this issue has to be addressed by embracing the widest range of influences available, primarily during the initial stage of the study program. This is why we support student exchanges and study abroad in general, be it in the centres of art, or outside of these. The students should visit interesting industrial sites, experience communities vastly different from ours whose understanding of things does not rest on art, they should pass through lands where art lies far outside the everyday happenings, or where it is heading in a completely different direction. However, these encounters may be realized on the promises of the Academy as well as in various locations of the Czech Republic: seminars, field trips, visiting artists and self-study - these are the core methods of learning process in our school. Consequently, as the students mature, we would like to search for their evolving individualities, which we will try to support and enhance in a non-intrusive way. Obviously, a young artist needs certain anchor points; he or she needs to be shown some possible directions. However, the student should also be able to abandon the stands he or she already adopted to free himself/herself from its bonds. In our opinion, this search for balance between stability and progressive open-mindedness lies at the heart of the successful teacher’s work. We expect the applicants to possess general knowledge of the cultural scene, and elementary knowledge of modern conceptual and post-conceptual art.