Newsletter 04 / London is a big city!

London1

London2

Galerie / výb?r

více na www.newexhibitions.com (tento p?ehled by m?l být voln? vytišt?ný v galeriích)

nebo magazín TIME OUT www.timeout.com (velmi dobrý p?ehled o aktuálním d?ní v Londýn?)

Camden Arts Centre - http://www.camdenartscentre.org

ICA - http://www.ica.org.uk/

The Whitechapel Gallery - http://www.whitechapel.org/

Haunch of Venison - http://www.haunchofvenison.com/

Lisson - http://www.lissongallery.com/

Sketch (this is a very strange place but worth a look just for thedecoration!) - http://www.sketch.uk.com/

Hauser and Wirth - http://www.hauserwirth.com

White Cube - http://www.whitecube.com

South London Gallery - http://www.southlondongallery.org/

Photographers Gallery - http://www.photonet.org.uk

Serpentine Gallery - http://www.serpentinegallery.org/

Artangel (a different location for each exhibition, often very good) -http://www.artangel.org.uk/

Tate Modern - http://www.tate.org.uk/modern/

Hayward gallery - http://www.hayward.org.uk/

Tate Britain - http://www.tate.org.uk/britain/

The Barbican - http://www.barbican.org.uk/

Modern Art Oxford

http://www.modernartoxford.org.uk/

Design Museum

http://www.designmuseum.org/

 

Odkazy na nejprestižn?jší ART Univerzity

http://www.goldsmiths.ac.uk/ http://www.csm.arts.ac.uk/ http://www.royalacademy.org.uk/?lid=76 http://www.chelsea.arts.ac.uk/ 

 

http://www.rca.ac.uk/ 

 

 

Mišmaš r?zných ?asák?, grafických studií, módy, architektury

(n?co není p?ímo z Londýna)

http://www.gorillaz.comhttp://www.isseymiyake.com/, http://www.paulsmith.co.uk/,

www.framemag.com, http://www.park-studio.com/, http://www.stilettonyc.com/, http://www.tobyneilan.com/,

http://www.wladimirmarnich.com, http://www.vignelli.com/, http://www.spin.co.uk/, http://ezerdesign.com

http://www.coastdesign.be/, http://www.rbg6.se/, http://www.madethought.com, http://www.studiothomson.com,

http://www.birgitwudtke.net/, http://www.frombeetobee.net/, http://www.ftmlondon.org/, http://www.vikburian.net/, http://www.sandersonbob.com/,

http://www.form.uk.com/, newsite/welcome.html, http://www.markmagazine.com/, http://www.droogdesign.nl/, www.colette.fr, http://www.yazbukey.com,

http://mrl.nyu.edu/~jhan/ftirtouch/index.html, http://www.all-tribes.info/hotstuffs/, www.jc-de-castelbajac.com

 

Zajímavosti

V této sekci naleznete n?kolik odkaz? na r?zné londýnské úkazy,

 

které vám mohou zpest?it studijní cestu.

Annex 3 bar: http://www.urbanpath.com/london/modern-european/annex-3.htm - neuveritelne dekadentni bar, ale samozrejme vse ve styluala bohatstvi interier inspirovany vsim, trochu scenografie. Organizace zabývající se filmovou produkcí: http://amin.filmlondon.org.uk/ www.lux.org.uk ?tvr? jako vyst?ižená z konce osmdesátek:Camden Town - rozhodn? navštivte Camden   Selfridges Birmingham - odkaz na znamy obchodni dum Selfridges od Kaplickeho/Future Systems http://www.future-systems.com/ http://www.0lll.com/lud/pages/architecture/archgallery/fs_selfridges/pages/selfridges_01.htm Nejstaší obchodní d?m: Liberty Shopping Centre LondonLiberty    

 

Newsletter 03

Spolupráce na projektu „Czech Made?“

Multikulturní centrum Praha si Vás dovoluje oslovit s nabídkou spolupráce na výstav? komiks?, která se uskute?ní v únoru 2009 v rámci projektu “Czech Made? Proti dvojím standard?m a vyko?is?ování na ?eském pracovním trhu”, který vznikl za podpory Evropské komise a Evropské kulturní nadace.

Výstava putuje z Prahy do Brna, Ostravy a posléze i do Štrasburku, kde bude umíst?na v Evropském parlamentu. Komiksy se v sou?asné dob? již dokon?ují.

Rozhodli jsme se oslovit studenty s nabídkou spolupráce ve dvou oblastech:

a) architekt(i) výstavy (vytvo?ení situa?ního plánku, technická realizace expozice, návrh panel?, jejich zhotovení,

volba materiál?, tisk komiks? atd.)

b) studenti PR: vytvo?ení návrhu propaga?ního ?ešení, pop?ípad? i následná pomoc s propagací v Praze

Spolupráce bude finan?n? ohodnocena.

Klára Fiedlerová, projekt „Czech Made?“, tel.: (+420) 296 325 346, e-mail : seminars@mkc.cz

 _____________________________________________________________________________________

3. ro?ník architektonické sout?že „Modulární mate?ská škola“

 Cílem sout?že je zpopularizovat systém výstavby objekt? formou prostorové modulace a využití p?edností tohoto systému výstavby. Také v??íme, že nezatížená invence mladých budoucích architekt? a stavitel? oživí výraz modulární výstavby. Pro zájemce je naše firma p?ipravena zorganizovat p?ednášku na téma PROSTOROVÉ VÝSTAVBY p?ímo u Vás na fakult?. Firma KOMA MODULAR CONSTRUCTION je také p?ipravena provést exkurzi ve výrobním závod? spojenou s exkurzí domu vystav?ného formou metody prostorové výstavby.

 Vyhlášení sout?že s podmínkami jsou zve?ejn?ny od 15. 9. 2008 na našem webu www.container.cz. 

Ing. Martin Hart, Marketing Director, KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o., ?í?anská 1180, CZ-763 12 Vizovice, I?:46966170,

www.container.cze-mail: martin.hart@container.cztel.:  +420 577 452 831, fax: +420 577 452 837,

mobil:  +420 602 716 746

_____________________________________________________________________________________ 

Galerie Architektury a designu na Olomouckých dnech architektury a stavebnictví

Nabídka prezentace prací student? p?ipravovaných Olomouckých dnech architektury a stavebnictví (ODAS). V rámci ODAS je vytvo?ena sekce Galerie architektury a designu, kde jsou každoro?n? k vid?ní práce student? a obohacují tak tuto zajímavou akci.

Prostor pro prezntaci Vám rádi poskytneme.

Ing. Eva Fuglí?ková, Manažerka projektu, Omnis Olomouc, a.s., Kosmonaut? 8, 772 11 Olomouc, tel: 587 433 124, 776 711 499

fax: 585 232 097, e-mail: fuglickova@omnis.czwww.omnis.cz

 _____________________________________________________________________________________

A.I.R. GALLERY FELLOWSHIP PROGRAM

18-month sponsored membership and solo show opportunity for emerging and under-represented women artists.

Deadline: November 29, 2008

Apply online or download the application here: http://www.airgallery.org/index.cfm?fuseaction=main.page&pagename=Fellowship&pageid=148

Panelists: DAN CAMERON, Curator & Founding Director, Prospect.1 New Orleans, FAITH RINGGOLD, artist and writer

DR. FERRIS OLIN, Director, Institute for Women and Art at Rutgers and Curator, Mary H. Dana Women Artists Series

_____________________________________________________________________________________

8th BIENNIAL EXHIBITION

Accepting work from Women artists in any medium, traditional and non-traditional materials are welcome.

Deadline: December 15, 2008

Apply online or download the application here: http://www.airgallery.org/index.cfm?fuseaction=main.page&pagename=Biennial&pageid=148

Juror: LILLY WEI is a New York-based independent curator, essayist and critic who writes for

Art In America and is a contributing editor at ARTnews and Art Asia Pacific

 _____________________________________________________________________________________

Pomalování prostranství v  River Town Prague (bývalé Holešovické tržnici)

Provozovatel Delta Center má zájem o umíst?ní 3D maleb po vzoru Kurta Wennera v prostorách, kde se d?íve nacházelo zeleninové tržišt?. V tomto prostranství bude otev?eno centrum zábavy pro ?echy i zahrani?ní návšt?vníky. Vzniknou zde nové kluby, bary, kavárny apod. 

Pro ilustraci, jak by m?la kresba vypadat, se podívej na: http://www.kurtwenner.com/street.htm

http://sjuperbloger.blog.cz/0808/super-malby-ne-zem-vazne-bomba

zde je možnost vid?t i pohled ze strany http://heelysak.blog.cz/0607/3d-malby-na-chodniku

Klient poptává tak ?ty?i kresby. Velikost si nestanovili. Musí to být z odolného materiálu, který dlouho vydrží. Lidé na to budou šlapat a bude to venku pod širým nebem.

Téma obraz? také není nijak specifikované. Kresba by m?la zaujmout a možná i šokovat. Prost? n?co neobvyklého, co jinde zatím není. Dokonce se ani netrvá na zadání v 3D. Klient sám pomalu p?ichází na to, že je tato varianta nevhodná pro p?esouvající se dav. Je otev?en jakýmkoliv návrh?m.

Je možná i úprava povrchu dle pot?eb um?lce.

Realizace celého projektu prob?hne pravd?podobn? na ja?e p?íštího roku.

Pro? píši práv? Vám?

Delta Center a.s., jakož to správce River Town Prague si výslovn? p?eje zapojit do tohoto projektu mladé um?lce. Chce dát možnost získat výd?lek a seberealizovat se i mladým, chudším um?lc?m-student?m, kte?í doposud nemají p?íliš zkušeností. Nejspíše by se jednalo o týmovou práci n?kolika student?, kte?í by m?li možnost získat nové zkušenosti a p?edevším praxi. A to jak v oblasti samotné realizace, tak i p?i p?ípravách a organizaci celé zakázky.

Pokud by m?l n?který z Vašich student? zájem o další informace, ráda je poskytnu. Níže jsou uvedeny kontakty.

Bc. Lucie Deverová?tel. 605 30 80 12?e-mail: Lucie@pgm.cz? P. G.Management, s. r. o.?Rašínovo náb?eží 68?120 00  Praha 2? tel.:    224 916 850, 224 922 338

_____________________________________________________________________________________ 

 Stipendia Fulbrightova programu pro v?decké pracovníky a p?enášející z ?R na rok 2009/10

 1.     Fulbrightovo stipendium pro v?decké pracovníky a p?ednášející z ?R ve všech oborech s výjimkou klinické mediciny. Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), p?edchozí úsp?šná výzkumná a/nebo pedagogická ?innost, dobrá znalost angli?tiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.  Pravidelná uzáv?rka p?ihlášek je 1. ?íjna na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu t?í až deseti m?síc? podle pot?eb žadatele. Podrobnosti v?etn? p?ihlášky jsou na: http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/stipendium-pro-pobyt-vedcu-a-prednasejicich.shtml .

2.      Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ?R, kte?í jsou krom? svého úzkého odborného zam??ení ?inní také v akademickém a ve?ejném život? (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samospráv? apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické mediciny) se ud?luje ve dvou kategoriích: A. pro mladé v?decké pracovníky na po?átku v?decké kariéry p?ed dosažením titulu Ph.D.; B. pro pokro?ilé v?decké pracovníky s titulem Ph.D. ?i jeho starším ekvivalentem. Podmínkou je krom? výše uvedené mimoakademické ?innosti p?edchozí úsp?šná výzkumná a/nebo pedagogická ?innost, dobrá znalost angli?tiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzáv?rka p?ihlášek je 1. prosince na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu t?í až deseti m?síc? podle pot?eb žadatele. Podrobnosti v?etn? p?ihlášky jsou na: http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium.shtml .

3.      Proshek-Fulbrightovo stipendium pro odborníky v biomedicínských v?dách (v?etn? navazujících obor?, jako je stomatologie ?i farmacie, nikoliv však klinické medicína). Stipendium se ud?luje ve dvou kategoriích: A. pro mladé léka?e na po?átku profesní kariéry p?ed získáním osv?d?ení o zdravotnické zp?sobilosti dle zákona 95/2004Sb. (považovaným za alternativu 2.atestace) nebo titulu Ph.D.; B. pro léka?e s 2. atestací nebo s osv?d?ením o zdravotnické zp?sobilosti dle zákona 95/2004Sb. nebo s titulem Ph.D. (?i jeho starším ekvivalentem). Podmínkou je p?edchozí úsp?šná výzkumná a/nebo pedagogická ?innost, dobrá znalost angli?tiny a kvalitní výzkumný projekt. Hostitelskou institucí v USA je University of Minnesota School of Medicine. Pravidelná uzáv?rka p?ihlášek je 1. února na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu t?í až deseti m?síc? podle pot?eb žadatele. Podrobnosti v?etn? p?ihlášky jsou na:  http://www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/proshek-fulbrightovo-stipendium-pro-lekare.shtml .

 _____________________________________________________________________________________ 

Newsleter 02

?asopis Ateliér hledá asistenta/asistentku

Ob?anské sdružení Spole?nost ?asopisu Ateliér hledá do svého kolektivu asistenta/asistentku redakce na dva dny v týdnu (lichý týden ?tvrtek a pátek, sudý st?eda a ?tvrtek od 8,15 do 17 hodin). Zájemce o tuto pozici by m?l prokázat zájem o sou?asné výtvarné um?ní, znalost ?eského jazyka a angli?tiny, znalost práce s po?íta?em.

S nabídkou se obra?te písemn? na adresu:

Spole?nost ?asopisu Ateliér, Na Po?í?í 30, 110 00 Praha 1 nebo atelier.art@volny.cz

 _____________________________________________________________________________________

Projekty v Galerii Aula

Brn?nská FaVU VUT vydala výzvu k p?edkládání výstavních projekt? v Galerii Aula na rok 2009. Zájemci se mohou p?ihlásit v rámci okruh?: projekty p?edstavující program ateliér? brn?nské FaVU VUT, studentské a absolventské práce z ?eských i zahrani?ních um?leckých škol nebo výstavní projekty tv?rc? do 35 let (konfronta?ní, skupinové i samostatné výstavy). Sou?ástí p?ihlášky je popis projektu, portfolio, profesní životopis, p?ibližný rozpo?et akce s p?ípadným návrhem financování z jiných zdroj?. Uzáv?rka je 30. 9., výsledky výb?rového ?ízení budou zve?ejn?ny nejpozd?ji do 15. 10.

Bližší informace: http://galerieaula.ffa.vutbr.cz.

_____________________________________________________________________________________ 

Postgraduální stipendijní pobyty v Baltimoru

The Krieger School of Arts and Sciences na John Hopkins University v Baltimoru nabízí v roce 2009 postgraduální stipendijní pobyty v r?zných oborech, jako jsou nap?íklad d?jiny um?ní, muzikologie, komparatistika apod.

Více informací naleznete na: www.krieger.jhu.edu/research/mellon.html, kontaktní osoba: Claude Poux, tel.: (410) 516-6385. Uzáv?rka žádostí, jejichž sou?ástí je motiva?ní dopis, profesní CV, 3 doporu?ující dopisy a doklad o dosaženém vzd?lání, je 14. 11.

 _____________________________________________________________________________________

Mezinárodní symposium „Um?ní v experimentálním, industriálním a netradi?ním prostoru”

Využití netradi?ních prostor, ?asto brownfield? nebo pr?myslové architektury, pro um?lecké a spole?enské aktivity bude tématem dvoudenního mezinárodního divadelního a architektonického sympozia s názvem „Um?ní v experimentálním, industriálním a netradi?ním prostoru”. Akce se uskute?ní 9. a 10. ?íjna v bývalém továrním objektu ALTA HALA 30 v pražských Holešovicích. Sympozium se koná v rámci festivalu 4+4 DNY V POHYBU, je zárove? sou?ástí mezinárodního projektu TACE (Divadelní architektura ve st?ední Evrop? / Theatre Architecture in Central Europe) a rovn?ž mezinárodního projektu Skryté poklady industriální.

Sympozium je rozd?leno do t?í tematických sekcí - site-specific, industriální objekty a experimentální prostor. „Témat?m se budou v?novat ?eští a zahrani?ní um?lci, architekti, scénografové, památká?i, sociologové, kulturní manaže?i a další p?izvaní odborníci r?zných profesí,” ?íká hlavní organizátor a um?lecký ?editel festivalu 4+4 DNY V POHYBU Pavel Štorek. „Mezioborovým záb?rem sympozia tak vznikne co nejširší platforma pro vým?nu zkušeností a prezentaci zajímavého kulturního fenoménu ´um?ní v novém prostoru´.” Zájemci o ú?ast na symposiu se mohou již nyní registrovat na webových stránkách TACE – www.theatre-architecture.eu. Oficiálními jazyky sympozia jsou ?eština a angli?tina. Poplatek pro ú?astníky konference je 300 K? za oba dny.

Více na: http://www.theatre-architecture.eu/cs/

 _____________________________________________________________________________________

Stipendijní pobyty v Brooklynu

Newyorská nezisková organizace Urbanglass nabízí možnost stipendijních pobyt? – dv? místa pro sklá?ské výtvarníky v rámci programu „Vycházející um?lci” a jedno v programu „Etablovaní um?lci”. Délka pobyt? je 8 týdn?, auto?i mají k dispozici ateliér, technickou podporu a materiál, na výdaje spojené s ubytováním obdrží 1500 USD. Kontaktní tel.: 718 625 3685, e-mail:info@urbanglass.org. Podrobné informace naleznete nawww.urbanglass.org. Uzáv?rka p?ihlášek je 5. 12.

 _____________________________________________________________________________________

 Demokracie na videu - sout?ž nejen pro filma?e

Internetovou sout?ž “Demokracie na videu” po?ádá Ministerstvo zahrani?í USA ve spolupráci s partnerskými organizacemi.  Do sout?že se mohou p?ihlásit sv?j snímek filma?i, demokrati?tí aktivisté i lidé z celého sv?ta. Hlavní cena pro autory vít?zných snímk? bude cesta do Washingtonu, New Yorku a Los Angeles, kde budou jejich filmy promítnuty na gala ve?eru, po?ádaném Motion Picture Association of America, a kde se setkají se zástupci filmového a televizního pr?myslu, vlády, tisku a nevládních organizací. Uzáv?rka pro zasílání sout?žních snímk? je 15. ledna 2009.

P?ihlášené filmy musí být krátké (max. t?i minuty) a dokon?it v?tu: ”Democracy is…”. ??Sout?žící filmy projdou p?edvýb?rem porotou, která bude sledovat spln?ní sout?žních podmínek.

Všechna videa, která sout?žní podmínky splní, budou umíst?na na webových stránkách http://www.videochallenge.america.gov/ ahttp://www.youtube.com/democracyvideochallenge

Nejlepší videa budou vybrána n?kolikastup?ov? z celého sv?ta, kone?ní vít?zové šesti geografických region? a anonymní kategorie budou zvoleni hlasováním na internetu. ??Sedm vít?zných snímk? bude promítnuto na gala ve?eru, který uspo?ádá Motion Picture Association of America v USA v ?íjnu 2009. Šest regionálních vít?z? pojede na cestu po Spojených státech: do Washingtonu, New Yorku a Los Angeles. Ve Washingtonu budou auto?i vít?zných film? probírat téma demokracie se zástupci vlády, tisku a nevládních organizací.  V New Yorku a Los Angeles se návšt?vníci zam??í na americký filmový a televizní pr?mysl, zú?astní se natá?ení, setkají se s režiséry, filmovými techniky, agenty herc? a odborníky na nová média a navštíví tématický park Universal Studios v Los Angeles.

?asový rozvrh:?15. zá?í 2008 – 15. leden 2009:  Zasílání snímk? do sout?že – umis?ováni na YouTube?únor - b?ezen 2009:  Semifinálový p?edvýb?r nejlepších snímk??duben 2009:  Finálový výb?r 21 nejlepších snímk? sout?žní porotou?15. kv?tna – 15. ?ervna 2009:  Výb?r vít?z? ve sv?tových regionech hlasováním ve?ejnosti online??erven 2009:  Vyhlášení sedmi vít?z? (šesti geografických region? a anonymní kategorie)??íjen 2009:  Cesta vít?z? do Spojených stát?

Zdroj: Velvyslanectví Spojených stát? amerických

_____________________________________________________________________________________ 

Granty na podporu kulturních aktivit po?ádaných ve spolupráci se zahrani?ím v roce 2009

Ministerstvo kultury ?R – odbor zahrani?ní vypisuje granty na podporu kulturních aktivit organizovaných ve spolupráci se zahrani?ími partnery v roce 2009. Granty jsou ur?eny pro organizátory vysílaných nebo p?ijímaných kulturních aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s výjimkou projekt? podporovaných z programu EU Kultura 2000 a Kultura 2007, mezinárodních knižních veletrh?, mezinárodních filmových festival? a prodejních výstav a veletrh?. Z grantového ?ízení jsou vylou?eny p?ísp?vkové organizace Ministerstva kultury. Grantové ?ízení je rozd?leno do ?ty? okruh?. Uzáv?rka pro první okruh je 31. 7. 2008.

Uzáv?rka pro 2 - 4 okruh je 30. 11. 2008.

Grantové ?ízení je rozd?leno do ?ty? okruh?.

1. Projekty vysílané do hlavních m?st ?lenských stát? EU v 1.pololetí 2009.

2. Ostatní vysílané projekty do zahrani?í.

3. Projekty p?ijímané ze zahrani?í.

4. Projekty organizované spole?n? subjekty ze zemí Visegrádu.

Žádos o dotaci musí obsahovat 

I. Formulá? vypln?ný ve všech p?edepsaných bodech s p?ipojeným rozpo?tem projektu.

II. P?ílohy

1. Kopii dokladu o registraci právní subjektivity (nap?. z?izovací listinu, výpis z obchodního rejst?íku o založení spole?nosti, živnostenský list, registrace sdružení u MV). Ob?anská sdružení navíc p?edloží kopii stanov sdružení.

2. V p?ípad? právnických osob - doklad o oprávn?ní osoby jednající za žadatele.

3. Kopii dokladu o založení ú?tu.

4. V p?ípad? vysílaných aktivit kopii pozvání zahrani?ního partnera nebo po?adatele s podmínkami p?ijetí nebo kopiii smlouvy.

5. Osv?d?ení, p?ípadn? ?estné prohlášení podle bodu 12. Všeobecných ustanovení.

Priority pro grantové ?ízení

Prioritou grantového ?ízení jsou projekty vysílané do hlavních m?st ?lenských stát? EU, které se uskute?ní v 1. pololetí 2009 a budou realizovány v prestižních muzeích, galeriích, divadlech a dalších kulturních za?ízeních.

Podmínky pro p?ihlašování projekt?

Žádost zpracovaná podle níže uvedených podmínek musí být zaslána výhradn? poštou doporu?en? na adresu Ministerstva kultury - zahrani?ní odbor, Maltézské nám.1, Praha l.

Projekty do 1. grantového okruhu nejpozd?ji do 31.7.2008

Projekty do 2. – 4. grantového okruhu nejpozd?ji do 30.11.2008

• Po termínu p?edložené projekty (rozhoduje razítko pošty) a neúpln? ?i chybn? zpracované projekty nebudou do grantového ?ízení za?azeny.

• Výb?r projekt? v?etn? výše dotací bude doporu?ovat odborná komise v souladu s p?íkazem ministra kultury ?.42/2006, kterým byl vydán jednací ?ád grantových komisí a subkomisí MK ?R.

• O kone?né výši dotace rozhoduje ?editel zahrani?ního odboru.

• O výsledku ?ízení budou p?edkladatelé vyrozum?ni, u 1 grantoho okruhu nejpozd?ji do 30.9.2008 a u 2. – 4. grantového okruhu do 28.2.2009

• Projekty zaslané do grantového ?ízení MK se nevrací.

ZDROJ: Ministerstvo kultury ?R

Newsletter 01

Trip to Berlin, Copenhagen, Stockholm

part I.

Part II.

part III.

 

 

Hlávkova nadace - možnost zíkání financí pro zahrani?ní stáž

Kdo v pristim semestru chce vyjet na staz do zahranici v programu Erasmus, uz ted ma moznost si pripravit

podklady pro ziskani cestovniho stipendia. 20. rijna je deadline pro podani zadosti na rok 2009.

Blizsi informace a pokyny pro zadatele ziskate primo v nadaci Jana Hlavky.

Vice na: http://www.hlavkovanadace.cz/

_____________________________________________________________________________________

Tranzit - reziden?ní pobyt 2009

Tranzit nabízí šest dvoum?sí?ních reziden?ních pobyt? v rámci programu “artist in residence” v Museumsquartier, Quartier 21 ve Vídni. Pobyty jsou ur?eny um?lc?m, kurátor?m, teoretik?m a dalším profesionál?m, pohybujícím se na sou?asné um?lecké scén? v ?eské republice, na Slovensku a v Ma?arsku. Délka pobytu je dva m?síce. Rezidenti mají k dispozici vlastní studio (tj. obytný a atelierový prostor, v?etn? veškerého nezbytného zázemí) v prostoru Museumsquartier (více informací i fotografií naleznete na http://quartier21.mqw.at) své p?ihlášky v anglickém jazyce odesílali v digitální podob? na emailovou adresu: tranzit_office@volny.cz p?edm?t emailu “mq 2009″

P?ihláška by m?la obsahovat:

1/ stru?ný motiva?ní dopis, vysv?tlující d?vody, pro? um?lec chce pobývat a pracovat ve vídni

2/ dokumentaci - portfolio prací

3/ cv

email by nem?l obsahovat více jak 3 p?ílohy

Žadatelé by m?li být p?ipraveni na skute?nost, že musí využít pobyt v jeho plné délce (dva m?síce)

Uzáv?rka p?ihlášek na rok 2009 je 24. 10. 2008

P?ijatý email s žádostí bude obratem potvrzen

www.tranzit.org

_____________________________________________________________________________________

 

P?íjem žádostí do reziden?ního programu pro um?lce Akademie Schloss Solitude

Již podvanácté je otev?ena možnost p?edkládat žádosti na mezinárodní residen?ní program Akademia Schloss Solitude ve Stuttgartu. Na období 2009 - 2011 bude ud?leno p?ibližn? 65 residen?ních pobyt? v délce od 3 do 12 ti m?síc? v celkové hodnot? 1.36 milion? euro s tím, že 860 tisíc euro získají grantové žádosti a 500 tisíc euro um?lecké projekty. Zahrani?ní um?lci mohou p?edkládat projekty v oblasti architektury, visual arts, performing arts, designu, literatury, hudby a videa/filmu/nových médií. Uzáv?rka pro p?edložení žádosti je 31. ?íjna, 2008.

Vice na: http://www.akademie-solitude.de/

_____________________________________________________________________________________

 

Nová Galerie v ateliéru Intermediální konfrontace

Pedagogové a studenti Intermediální konfrontace p?ipravili ve svém ateliéru nový výstavní prostor „Galerii 207″. Jeho provoz bude zahájen v pond?lí 6. 10. Od 18 hodin výstavou „Particip ?. 90″ Tomáše Va?ka. V úterý 7. 10. od 10 hodin bude k projektu vedena diskuse. Další program Galerie 207: Michal Panoch (13. 10.), Vladimír Skrepl (20. 10.), Veronika Neumannová (27. 10.), Marie Haškovcová (3. 11.), Noam Darom (11. 11.) a Tomáš Hlavina (17.11.)

_____________________________________________________________________________________

 

Nov? otev?ené Centrum sou?asného um?ní DOX

Od 19. ?íjna 2008 otevírá pro ve?ejnost nové Centrum sou?asného um?ní DOX nezávislá insituce zabývající se prezentací mezinárodního sou?asného um?ní, architektury a designu situovaná v pražských Holešovicích.Zahajovací výstavu tvo?í ?ty?i monumentální instalace, jejichž autory jsou – José-María Cano, Michael Bielicky a Kamila Richter (ve spolupráci s Dirkem Reinboldem), Matej Krén, a kone?n? Ji?í H?la ve spolupráci Dominikem Langem. Výstava bude potrvá od 19. ?íjna do 8. února 2009. Ješt? p?ed tím se však Dox stane jedním ze superstudií Designbloku 2008.

Vice na: http://www.doxprague.org/

_____________________________________________________________________________________

 

Znáte www.e-artnow.org?

Informacni zdroj o svetovych vystavach. Staci se zaregistrovat do mailing listu

na webovych strankach www.e-artnow.org a do vaseho emailu vam bude chodit

aktualni informace o vystavach ze sveovych galerii.

_____________________________________________________________________________________

 

Výb?rové ?ízení na nové výstavní prostory

Galerie AMU - 2009 - pro fakulty a ateliéry VŠ

Informace pro zájemce o výstavní prostory Galerie AMU /rok 2009/

1/ zájemce o výstavu v GAMU p?edloží písemný projekt do 10. ?íjna 2008

(rozhoduje datum odeslání)

2/ projekt musí obsahovat žádost o výstavu ?i o jiný druh spolupráce a popis

zájemcova zám?ru

nesmí chyb?t následující údaje:

– jméno (název) p?edkladatele a kontaktní adresa

– název projektu

– p?edstava o termínu konání

– jméno zpracovatele projektu

– podrobný popis projektu

– obrazová p?íloha (katalog, fotografi e ap.)

– rozpo?et projektu

Své projekty zasílejte na adresu:

Galerie AMU

Michael ?tverá?ek

Malostranské nám?stí 12

118 00 Praha 1

E-Kontakt:

Michael ?tverá?ek (vedoucí Galerie AMU)

michael.ctveracek@famu.cz

_____________________________________________________________________________________

 

Pracovní p?íležitosti: Výb?rové ?ízení na pozici pedagog? na SUŠ Ostrava

?editel St?ední um?lecké školy, Ostrava, p?ísp?vková organizace vyhlašuje výb?rové ?ízení na pozice

a) u?itel odborných p?edm?t?  - vedoucí oboru vzd?lání 82-41-M/05 pr?myslový design
b) u?itel odborných p?edm?t? oboru vzd?lání 82-41-M/05 pr?myslový design

Požadujeme:

a) vysokoškolské vzd?lání v oboru, absolvování oboru vzd?lání 82-41-M/05 pr?myslový design na st?ední škole je výhodou, odbornou praxi, komunika?ní a organiza?ní schopnosti, pedagogické vzd?lání možno doplnit po nástupu do funkce

b) vysokoškolské vzd?lání v oboru, absolvování oboru vzd?lání 82-41-M/05 pr?myslový design na st?ední škole je výhodou,  komunika?ní schopnosti, vhodné i pro absolventa VŠ, pedagogické vzd?lání možno doplnit po nástupu

Termín podávání p?ihlášek: do 30. zá?í 2008

P?edpokládaný nástup: ihned po ukon?ení výb?rového ?ízení

P?ihlášky v?etn? strukturovaného životopisu a p?ehledu realizací zasílejte na adresu:

St?ední um?lecká škola, Ostrava,

p?ísp?vková organizace

Pod?bradova 33

702 00 Ostrava

Informace o škole naleznete na  www.sus-ostrava.cz

telefon 596114985,

Podrobné informace si lze vyžádat prost?ednictvím e-mailu reditel@sus-ostrava.cz