Newsletter 10

 

ArtsLink 2010 má uzáv?rku

ArtsLink je program podporující vým?nu mezi um?lci, um?leckými managery a um?leckými organizacemi Spojených stát?

a st?ední/východní Evropou, Ruska a st?ední Asie. Termín podání p?ihlášek k podpo?e 5 týdenního reziden?ního pobytu v USA je 15. ledna , 2010 pro oblast tance, hudby, divadla, literatury.

 

ArtsLink je program podporující vým?nu mezi um?lci, um?leckými managery a um?leckými organizacemi Spojených stát? a st?ední/východní Evropou, Ruska a st?ední Asie. Termín podání p?ihlášek k podpo?e 5 týdenního reziden?ního pobytu v USA je 15. ledna, 2010 pro oblast tance, hudby, divadla, literatury pro oblast výtvarného um?ní a nových médií bude uzáv?rka v lednu 2011.

 

ArtsLink Residencies places artists and arts managers from Eastern and Central Europe, Russia, Central Asia and the Caucasus - ArtsLink Fellows - at US arts organizations for five-week residencies. Host organizations are selected by CEC staff from an application process open to non-profit organizations from all fifty US states. We alternate the disciplines that we fund each year, so please check below to determine when you should apply.

 

 

January 15, 2010 deadline - performing arts and literature

January 2011 deadline - visual and media arts

http://www.artslink.org/

http://www.cecartslink.org/grants/artslink_projects/

———————————————————————————————

Reziden?ní pobyt v New Yorku pro vizuální um?lce

Centrum pro sou?asné um?ní Futura ve spolupráci s Triangle Arts Association vyhlašují otev?enou výzvu vizuálním um?lc?m do 35 let k podávání p?ihlášek na reziden?ní pobyt v New Yorku, Brooklynu. Uzáv?rka pro zájemce z ?eské republiky je 15. ledna 2010.

 

FUTURA: Reziden?ní program V4 v Triangle Arts Association, New York, 2010

 

Podmínky ve?ejné výzvy

Kdo m?že žádat?

Visuální um?lci do 35 let v?ku v?etn?, ob?ané zemí Visegrádské ?ty?ky

(?eská republika, Ma?arsko, Polsko, Slovensko) nebo s trvalým pobytem

na jejich území.

P?ihlášky student? – vyjma student? doktorandského studia um?leckých

škol – nejsou p?ijímány.

 

Kam?

Triangle Arts Association, Brooklyn, New York, http://www.triangleworkshop.org

 

Podmínky p?ihlášky:

Zaslání následujících materiál?:

1. Vypln?ný formulá? ve všech bodech.

2. Aktuální CV (max. 1 strana A4).

3. Portfolio.

    Motiva?ní dopis se stru?ným popisem zamýšleného projektu (maximáln? do 1 strany A4).

 

Komunika?ním jazykem je pouze angli?tina. Všechny materiály zasílejte výhradn? v elektronické podob? na adresu opencall@futuraproject.cz. Maximální velikost všech p?íloh dohromady do 7 Mb.

S p?ípadnými dotazy se prosím obracejte na: opencall@futuraproject.cz

 

Termín zaslání žádosti:

I. pro žádosti slovenských um?lc?: 3.1.2010!!*

(*kv?li p?íležitosti žádat o individuální grant Ministerstva kultury Slovenské republiky)

 

II. pro žádosti um?lc? ze zbývajících zemí – ?esko, Ma?arsko a Polsko: 15.1.2010

 

Co nabízíme?

T?ím?sí?ní pobyt se studiem v?. programu (open studios, curator visits).Ubytování: Brooklyn, New York. O?ekáván p?ísp?vek od participant? um?leckým dílem v hodnot? výše nájm? b?žné v dané lokalit?.

P?ísp?vek na ostatní osobní náklady – cestovné a diety – bude kryt z grant? a p?ísp?vk? sponzor?, které p?ípadn? zajistí FUTURA ve spolupráci se svými partnery v zemích Visegradu. Osobní angažmá vybraných um?lc? v této v?ci je vítáno a o?ekáváno.

Termín realizace: v pr?b?hu roku 2010. Konkrétní termín jednotlivých pobyt? bude up?esn?n po dohod? všech zú?astn?ných stran.

 

Proces výb?ru:

Um?lci budou vybráni odbornou komisí na základ? profilace jejich dosavadní práce a p?ínosu reziden?ního pobytu v New Yorku pro jejich další um?lecký rozvoj. Výb?r bude realizován na bázi reciprocity, tj. po jednom um?lci z každé zem? Visegradu.

Komise bude složena ze zástupc? jednotlivých partnerských organizací: FUTURA (CZ), Triangle Arts Association (USA), Centrum Sztuki Wspó?czesnej Zamek Ujazdowski (PL), SPACE Gallery (SK) a The Studio of Young Artists (HU)

Výsledky výzvy budou zve?ejn?ny do 15. února 2010 na internetových stránkách FUTURY.

Organizáto?i: FUTURA a Triangle Arts Association

Partne?i: Center Sztuki Wspó?czesnej Zamek Ujazdowski, SPACE Gallery, The Studio of Young Artists

 

http://www.futuraprojekt.cz/

———————————————————————————————