Newsletter 08

Ateliérová sch?zka 

 

 

 

 

Pokyny pro žadatele o nada?ní p?ísp?vek Nadání, Josefa, Marie a Zde?ky Hlávkových

Nada?ní p?ísp?vky pro v?deckou, literární a um?leckou ?innost

 

Josef Hlávka ve své velkorysé nada?ní ?innosti dbal na dodržování zásady podporovat výhradn? sociáln? pot?ebné, talentované a schopné jednotlivce, kte?í prokazují p?edpoklady k dosažení výjime?ných studijních, v?deckých nebo um?leckých cíl?. Nada?ní p?ísp?vky jsou proto p?iznávány ve form? stipendií výjime?ným jednotlivc?m (nikoli institucím nebo kolektiv?m), a to ve form? cestovního, v?deckého nebo um?leckého stipendia. O nada?ní p?ísp?vek mohou žádat, podle poslední v?le Josefa Hlávky, vynikající jednotlivci z pražských ve?ejných vysokých škol a dále z v?deckých a um?leckých obor? v p?sobnosti Ministerstva školství, mládeže a t?lovýchovy ?eské republiky a Akademie v?d ?eské republiky.

http://www.hlavkovanadace.cz/

Konkrétní dotazy Vám zodpoví na našem tel.?ísle (224947691, 224948752) dr. Rýdlová. Žádost o p?iznání nada?ního daru m?že žadatel p?inést osobn? do administrace Nadání (Vodi?kova 17, Praha 1, schodišt? ?. 3, 2. patro) nebo zaslat poštou.Žádosti nelze zasílat prost?ednictvím e-mailu. Správní rada Nadání, která o p?iznání nada?ních prost?edk? rozhoduje, se v roce 2009 schází k jednání v následujících termínech:16.února,20. dubna,22. ?ervna,31. srpna,19. ?íjna,7. prosince.

 

SLAVNÝ DESIGNER Luigi Colani na VŠUP

P?ednáška s proslulým n?meckým designérem Luigim Colanim se uskute?ní 22. 10. 2009 v 10:30 hodin na Vysoké škole um?leckopr?myslové v Praze, místnost ?. 115. Colani vytvo?il spoustu zajímavých návrh? automobil?, letadel, vlak?, motocykl?, ale také celých urbanistických koncept? m?st budoucnosti. P?ednáška je zdarma otev?ena široké ve?ejnosti.

 

ArtsLink 2010

ArtsLink je program podporující vým?nu mezi um?lci, um?leckými managery a um?leckými organizacemi Spojených stát? a st?ední/východní Evropou, Ruska a st?ední Asie. Termín podání p?ihlášek k podpo?e 5 týdenního reziden?ního pobytu v USA je 1. prosince, 2009 - pro oblast výtvarného um?ní a nových médií - (pobyt na podzim 2010) a  1. prosince , 2010 pro oblast tance, hudby, divadla, literatury (pobyt na podzim 2011).

ArtsLink je program podporující vým?nu mezi um?lci, um?leckými managery a um?leckými organizacemi Spojených stát? a st?ední/východní Evropou, Ruska a st?ední Asie. Termín podání p?ihlášek k podpo?e 5 týdenního reziden?ního pobytu v USA je 1. prosince, 2009 - pro oblast výtvarného um?ní a nových médií - (pobyt na podzim 2010) a  1. prosince , 2010 pro oblast tance, hudby, divadla, literatury (pobyt na podzim 2011).

http://www.proculture.cz/podpora/stipendia-rezidence/artslink-2010-2210.html

 

 

Nadace Vodafone podpo?í sout?ž neziskových web? a internetových projekt?

Sout?ž o nejlepší neziskové internetové projekty po?ádá Centrum pro online média  za podpory Nadace Vodafone. Neziskovky mohou p?edkládat sout?žní návrhy  v kategoriích nejlepší komunitní projekt, nejlepší blog, internetový fundraising nebo využití multimédií. Vít?zové budou vyhlášeni 24. listopadu 2009 na konferenci o využití internetu k propagaci neziskovek.

 

Neziskové organizace mohou své internetové projekty nominovat do 30. ?íjna 2009 prost?ednictvím stránek http://konference.vozovna.cz v p?ti kategoriích

Komunitní projekt: zajímavé využití Facebooku, vlastní sociální sít?, wiki, diskusního fóra, specializované seznamky – vše, kde neziskovka na webu spojuje lidi ke spole?né akci ?i debat?. Porota bude hodnotit originalitu, aktivitu uživatel? na stránkách, p?ínos pro zú?astn?né, …

blog: a? už je to blog neziskovky na oficiálním webu, nebo osobní blog ?lena neziskovky na blogportálu jako blog.idnes.cz. Porota bude hodnotit kvalitu text?, vliv blogu, po?et resp. aktivitu ?tená??, …

internetový fundraising. Porota bude hodnotit inovaci a nápad, zpracování, použitelnost, …

video / audio / multimédia: využití videa na vlastním webu, na youtube.com, stream.cz ?i jinde, použití podcast?, intenzivní a originální zapojení fotogalerií atd. Porota posoudí inovativnost, zábavnost, popularitu, virální potenciál, kvalitu zpracování, …

microsite / projekt: nejlepší stránka vytvo?ena pro konkrétní kampa? (nikoli hlavní web neziskovky). Porota posoudí kreativitu, virální potenciál, informativnost, kvalitu zpracování, použitelnost, …

 

Vít?ze jednotlivých kategorií vyhlásí odborná porota složená z p?edních expert? v jednotlivých oblastech.

 

EU bude podporovat filmovou tvorbu po celém sv?t?

Evropská komise p?ijala devátého ledna nový program MEDIA MUNDUS, který se zam??uje na širokou mezinárodní spolupráci v audiovizuálním odv?tví a klade si za cíl posílit kulturní a obchodní vztahy mezi evropským filmovým pr?myslem a filmovými tv?rci z t?etích zemí. V období let 2011–2013 poskytne EU na projekty p?edložené odborníky z audiovizuálního odv?tví z EU a ze t?etích zemí finan?ní prost?edky ve výši 15 milion? EUR. Spolupráce s evropským filmovým pr?myslem je celosv?tov? velmi žádaná, jak ukazují po?áte?ní úsp?chy p?ípravné akce MEDIA International, v jejímž rámci EU poskytla ?ástku 2 milion? EUR na 18 projekt?, na nichž se podíleli mezinárodní partne?i, zejména ze zemí Latinské Ameriky.

 

Nový program MEDIA MUNDUS bude probíhat v letech 2011 až 2013 a má využít tohoto rostoucího zájmu a p?íležitostí, jež nabízí celosv?tová spolupráce v oblasti audiovizuální tvorby. Uvedením kulturn? rozmanit?jších produkt? na evropské a mezinárodní trhy rozší?í tento program výb?r pro spot?ebitele a vytvo?í nové obchodní p?íležitosti pro odborníky z audiovizuálního odv?tví z Evropy a z celého sv?ta.

 

sout?ž Mladý obal

15. ro?ník sout?že Mladý obal byl vyhlášen na za?átku zá?í, do b?eznové uzáv?rky sice stále zbývá n?kolik m?síc?, ?asu však m?žete využít k prostudování nového pojetí sout?že. V letošním roce na Vás a Vaše studenty totiž ?ekají dv? zbrusu nové kategorie – krom? kategorie zam??ené na produktový design, jejímž cílem je letos vytvo?it inovativní obal na sladkost, se m?žete nov? p?ihlásit i s vlastním komiksem. Novým organizátorem sout?že se stává CZECHDESIGN.CZ. Sout?ž je ur?ena student?m a mladým designér?m a výtvarník?m do 30 let. Veškeré informace k sout?ži naleznete na www.mlady-obal.cz, kde mimo pravidla sout?že jsou i doprovodné ?lánky o materiálech a rozhovory. Vyhlašovatelem sout?že je od jejího po?átku spole?nost Model Obaly. Práce se zasílají do 29. b?ezna 2010. Inspirací Vám m?že být i beseda s p?edním obalovým designérem Janem ?in?erou, kterou CZECHDESIGN.CZ po?ádá ve st?edu 21. ?íjna od 18 hod. v Centru sou?asného um?ní DOX v Praze. O besed? na téma „design kon?í obalem“ se dozvíte podrobnosti zde:

http://www.czechdesign.cz