Trip to Lithuania, Latvia, Estonia spring 2009

Trip to  Lithuania, Latvia, Estonia spring 2009

 

WarszawaWarszawaWarszavaWarszawaWarszawaZacheta galellery -WarszavaZacheta gallery Malbork- PolandHotel Krocodile - WarszawWarszavaWarszavaart galellery- WarszavaGdansk - PolandGdansk - PolandGdansk- PolandPolandKaunas- Lithuaniasquare central- Kaunas Lithuaniasquare central - Kaunas LithuaniaAleš+JanekMemorial to the victims of war -KaunasMemorial to the victims of war- KaunasMemorial to the victims of war - KaunasMemorial to the victims of war - KaunasMemorial to the victims of war - KaunasMemoria to the victims of war - KaunasMemorial to the victims of war - KaunasretrofuturismKaunas- LithuaniaDramos teatrasferry to Kosa - Kaunasferry to Kosa - KaunasKosa - LithuaniaKosa- LithuaniaKosa - LithuaniaKosa - LithuaniaKosa - LithuaniaKosa - LithuaniaKosa - LithuaniaKosa - LithuaniaKosa - LithuaniaKosa - LithuaniaKosa-LithuaniaKosa - LithuaniaKosa- LithuaniaKosa - LithuaniaRiga - LatviaRiga - Latviasculpture park -Klaipedasculpture parksculpture parkLithuaniaHill of Crosses - LithuaniaHill of Crosses LithuaniaHill of Crosses??Riga - LatviaRiga - LatviaRiga - LatviaKláraRiga - LatviaEstoniaKUMU Art Museum -Tallin, EstoniaKUMU Art Museum - TallinnKUMU Art Museum -Tallin, EstoniaKUMU Art Museum -Tallin, EstoniaKUMU Art Museum -Tallin, EstoniaKUMU Art Museum -Tallin, EstoniaKUMU Art Museum -Tallin, EstoniaKUMU Art Museum -Tallin, EstoniaKUMU Art Museum -Tallin, EstoniaVikiEstoniaEstoniaEstoniaEstoniaThe Coast- EstoniaThe CoastThe Coast - EstoniaThe Coast - EstoniaThe Coast - EstoniaThe Coast - EstoniaThe Coast - EstoniaThe Coast - EstoniaPatrik on the coast  - EstoniaThe Coast- EstoniaThe coast- EstoniaThe coast- EstoniaThe Coast - EstoniaThe Coast - EstoniaTallinn -EstoniaTallinn -EstoniaTallinn -Estoniaopen-air museum - Estoniaopen -air museumopen-air museumopen-air museumopen-air museumopen-air museumVilnius - LithuaniaKá?aart gallery - Vilnius, Lithuaniaart gallery - Vilnius, Lithuaniaart gallery - Vilnius, Lithuaniaart gallery - Vilnius, Lithuania 

 

Trip to Berlin, Kobenhavn, Stockholm   spring 2008part I.

part II.

partIII.

 

 

Fotografie z klauzur a diplomových prací

 

 

 

VÝSTAVNÍ PROJEKT „Kontejnery um?ní“ V BRN?

Výzva pro studenty! Projekt „Kontejnery um?ní“ vybízí studenty, aby se zapojili do kolektivní výstavy, která se uskute?ní od ?ervna do srpna 2009 v do?asn? postavených unimobu?kách p?ed Domem um?ní v Brn?. Výstava se koná pod záštitou DUMB v rámci projektu „Sochy v Brn?“. Studenti mají možnost vystavit díla ve dvou kategoriích: Performance (p?edstaví živé akce, ale také v podob? video projekcí a fotodokumentace) a Fotografie (s p?ihlédnutím na sou?asné vizuální a konceptuální sm?ry). V p?ípad? zájmu o spolupráci kontaktujte Karolínu Kohoutkovou (kohoutkova@ffa.vutbr.cz) a Kate?inu Olivovou (tehotnejhroch@post.cz) nejpozd?ji do 14. b?ezna 2009.

 

 

CAA Eighth International Student Design Competition 2010

Více informací o sout?ži a podmínkách na www.comarchitect.org

 

 

ZAPOJTE SE DO RUSSIAN ART WEEK

Ve dnech 14. – 18. 4. 2009 se v Moskv? uskute?ní mezinárodní p?ehlídka a sout?ž mladých výtvarník? a designér? RUSSIAN ART WEEK. Produkce výtvarného projektu vyzývá studenty výtvarných škol k ú?asti v kategoriích: malba, socha, grafika, fotografie, užité um?ní. Registrovat se m?žete do 5. 4. 2009, více informací na www.artweek.ru.

 

Galerie Václava Špály - výzva pro mladé designéry

Galerie Václava Špály obohatí v letošním roce sv?j program o prezentace mladého designu. Cílem prezentací je p?edstavit návšt?vník?m nová jména na poli designu a zárove? podpo?it mladé designéry v jejich práci a profesním r?stu.  Výzva je ur?ena všem kreativním mladým designér?m, kte?í mají zájem prezentovat své práce a zárove? je konfrontovat s pracemi designér? jiných. Zájemci mohou zaslat své cv a portfolio prací nejpozd?ji do 17. b?ezna 2009.

Galerie Václava Špály obohatí v letošním roce sv?j program o prezentace mladého designu. Cílem prezentací je p?edstavit návšt?vník?m nová jména na poli designu a zárove? podpo?it mladé designéry v jejich práci a profesním r?stu.

Výzva je ur?ena všem kreativním mladým designér?m, kte?í mají zájem prezentovat své práce a zárove? je konfrontovat s pracemi designér? jiných.

V p?ípad? zájmu zašlete prosím své cv a portfolio svých prací o maximální velikosti 2MB manažerce Galerie Václava Špály Marian? J?dové na emailovou adresu judova@spalovka.cznejpozd?ji do 17. b?ezna 2009.

Kontakt:

 Galerie Václava Špály, Národní 30, 110 00 Praha 1

www.spalovka.cz, judova@spalovka.cz, +420 602 675 362 

 

Konkurz na ?editele/lku kulturního za?ízení ve Valašském Mezi?í?í

M?sto Valašské Mezi?í?í vyhlašuje výb?rové ?ízení na obsazení funkce ?editel/(ka) Kulturního za?ízení m?sta Valašského Mezi?í?í, p?ísp?vkové organizace. P?edkladatel/ka  by m?l/a disponovat vysokoškolským ?i st?edoškolským vzd?láním; znalostí legislativy týkající se obce, p?ísp?vkových organizací a oblasti kultury. Uzáv?rka p?ihlášek 16. b?ezna 2009.

Konkurz na ?editele kulturního za?ízení ve Valašském Mezi?í?í

M?sto Valašské Mezi?í?í vyhlašuje výb?rové ?ízení na obsazení funkce ?editel/(ka) Kulturního za?ízení m?sta Valašského Mezi?í?í, p?ísp?vkové organizace.

Požadujeme:

  * ukon?ené vysokoškolské vzd?lání (platové za?azení dle na?ízení vlády ?. 564/2006 Sb., ve zn?ní pozd?jších p?edpis?, platová t?ída 12) pop?ípad?

      ukon?ené vzd?lání VOŠ nebo ukon?ené st?ední vzd?lání s maturitní zkouškou  (platové za?azení dle na?ízení vlády ?. 564/2006 Sb., ve zn?ní pozd?jších p?edpis?, platová   t?ída 9)

    * p?íslušná znalost legislativy týkající se obce, p?ísp?vkových organizací a oblasti kultury

    * ?idi?ský pr?kaz skupiny B

 

Nabízíme:

    * zajímavou pracovní nápl?, pracovní pom?r na dobu neur?itou.

Více na www.valasskemezirici.cz, (ú?ední deska), na ú?ední desce M?Ú ul. Soudní 1221. Bližší informace sd?lí Mgr. Ji?í Pernický, místostarosta m?sta, tel. 571674250 nebo 571674251.

 

Nový grantový program Getty Images v oblasti fotografie

Getty Images rozši?uje sv?j stávající program “Editorial Photography Program” o novou grantovou aktivitu,  která je sm??ována k um?lecké komunit? fotograf?/fotografek zachycujících ?innost neziskového sektoru. Nový program nese název “Getty Images Grants for Good”. V rámci tohoto programu budou v roce 2009 ud?leny dv?ma fotograf?m/fotografkám ceny ve výši 15.000 USD a to na prokrytí náklad? spojených s tvorbou p?esv?d?ivého vizuálního sv?dectví o neziskové organizaci, kterou obdivují. Vzniklé fotografie mají vypovídat nejen o organizaci jako takové, ale zejména o práci, kterou ta která organizace realizuje. Uzáv?rka pro p?edkládání grantových žádostí je 15. dubna 2009.

Getty Images has announced an  expansion of its editorial photography grant program to involve  the creative community in recognizing the good work of the non-profit sector. The new “Getty Images Grants for Good” program  will award two photographers $15,000 each to cover costs associ-  ated with creating compelling imagery to raise awareness about  the issues and work of a nonprofit they admire. In addition to the cash prize, the winning photographers will  have the option to collaborate with Getty Images’ team of art  directors, photo editors, and producers during the execution of  their project. The resulting work will be showcased on the company’s Web site and will be used by the nonprofit to develop more  powerful visual communications.?The Getty Images Grants Program is an offshoot of the Grants for  Editorial Photography program, which awards five grants of  $20,000 annually in support of visionary new work by established  and rising photojournalists. The next deadline for the editorial  photography program is May 15, 2009.Deadline: April 15, 2009

http://imagery.gettyimages.com/getty_images_grants/

 

Výzkumný reziden?ní pobyt pro um?lce a um?lkyn? z oblasti digitálních médií

ISIS Arts nezisková organizace se sídlem v britském Newcastelu vyhlašuje t?ítýdenní  výzkumný reziden?ní pobyt (research residency) pro um?lce z oblasti  digitálních médií. B?hem reziden?ního pobytu mohou um?lci využít studio v Newcastelu upon Tyne, podporu ve výši Ł1200 na pokrytí výdaj? spojených s cestou a ubytováním stejn? jako vybavení a technickou podporu centra ISIS. Reziden?ní pobyty prob?hnou v období od dubna do ?ervna 2009. Zájemci o reziden?ní pobyt by m?li disponovat následujícími dovednostmi ?i zkušenostmi: schopnost analýzy, interpretace a prezentace ideí; zkušenost s využitím digitálních médií p?i tvorb? um?leckého díla; zkušenost s ?asov? omezenými podmínkami reziden?ního pobytu. Pobyt není ur?en pro studenty um?ní.Uzáv?rka pro p?edkládání žádostí o pobyt je 20. b?ezna 2009.

ISIS Arts Research Residencies

Media artists, UK and beyond, are invited to apply for a three-week research residency at ISIS Arts, Newcastle Upon Tyne, UK between April to end of July 2009. Deadline for applications is Friday 20th March 2009.

Artists are offered a self-contained city centre studio space, a fee of Ł1200 (to include travel and accommodation costs) and access to ISIS equipment and technical support. The emphasis for this residency is on research not on finished art work. ISIS Arts is an artist led, visual and media arts organisation with an international artist residency, commissions, training and research programme. Their programme seeks to address themes of identity and cultural understanding and they engage with artists to produce work that challenges and presents social issues within new contexts. ISIS has two studio spaces for visiting artists, a media training room, and an inflatable touring venue for sharing media arts with a wider audience. From their Newcastle base. ISIS works with over 100 artists a year supporting practice and exchange. The ISIS Arts Research Residency programme started in 2005 and has included artists such as Joseph DeLappe (US), Mark Vernon (UK), Germaine Koh and Gordon Hicks (Canada), Monica Ross (UK), Kelly Richardson (UK, Canada), Francis Gomila (Germany), Jorn Ebner (Germany, UK)

Selection criteria:

The ability to research, interpret and present ideas.

Experience of using digital media in the creation of art works.

Experience of working on fixed term residencies with deadlines.

A professional practice, students not eligible.

 

To apply please include:

 

Project description

Artist Statement and current CV

Supporting material/documentation of previous work - can be cd, dvd, jpegs - please include and an SAE with adequate postage for return of materials.

Statement about why you want to work with Isis Arts

 

Please send your application to: ISIS Arts, 1st Floor, 5 Charlotte Square, Newcastle upon Tyne, NE1 4XF. Applications via email will also be accepted.

For more information about this opportunity and application process please email isis@isisarts.org.uk or phone 0191 261 44 07. For more information on ISIS Arts please visit: www.isisarts.org.uk

 

DEADLINE: Friday 20th March 2009. Selection will take place before end of March all applicants will be notified shortly after that.

 

Equal Opportunities

ISIS Arts seek to ensure that no present or potential member of staff or project participant is treated less favourably than another on grounds of age (up to statutory retirement age), class colour, disability, ethnic origin, gender, marital status, political persuasion or sexual orientation. ISIS Arts premises have limited access. However, we aim to ensure that as many of our activities are as accessible as possible. If you have any particular access needs, please contact us.

Contact:

Sharon Bailey

Co Director ISIS Arts

ISIS Arts

First floor

5, Charlotte Square

Newcastle upon Tyne

NE1 4XF

UK

 

Tel: +44 (0) 191 261 4407

Fax: +44 (0) 191 261 6818

http://www.isisarts.org.uk/

 

Národní galerie vyhlašuje sout?ž o grafickou podobu webových stránek

Národní galerie v Praze vyhlašuje grafickou sout?ž na nový design webových stránek. Nová podoba by m?la vystihovat jak dlouhou tradici, kterou tato instituce reprezentuje, tak i reflektovat trendy v sou?asném designu. Cílem je rychlý, ?itelný a p?ehledný web, na který se návšt?vníci budou rádi vracet.Vít?zný návrh bude Národní galerií v Praze odkoupen za 30 000,- K?. Uzáv?rka sout?že je 31. b?ezna 2009.

Národní galerie v Praze vyhlašuje grafickou sout?ž na nový design webových stránek.

Nová podoba by m?la vystihovat jak dlouhou tradici, kterou tato instituce reprezentuje, tak i reflektovat trendy v sou?asném designu. Cílem je rychlý, ?itelný a p?ehledný web, na který se návšt?vníci budou rádi vracet.

Vít?zný návrh bude Národní galerií v Praze odkoupen za 30 000,- K?. ?ástka bude vyplacena po kontrole technické správnosti materiál? a po p?ípadných nutných úpravách. Národní galerie v Praze si vyhrazuje právo vít?zný návrh nerealizovat.

Podmínky ú?asti

* Podmínkou ú?asti jsou p?edchozí zkušenosti s realizací designu webových stránek (ú?astník doloží minimáln? 2 funk?ními odkazy nesoucí jeho podpis)

* Každý ú?astník sout?že m?že dodat nejvýše dva projekty.

 

Kritéria hodnocení

* originalita

* p?ehlednost

* nalezení rovnováhy mezi moderním designem a tradicí, kterou NG p?edstavuje

* spln?ní veškerých formálních požadavk? a termínu dodání podklad?.

 

Uzáv?rka sout?že

Uzáv?rka sout?že je 31. b?ezna 2009.

 

Vyhlášení vít?ze

Vít?zný návrh vybere výše zmín?ná komise do 30. dubna 2009. Vít?z bude informován emailem, o výsledku sout?že bude též informováno prost?ednictvím webových stránek v sekci výb?rové ?ízení.

 

Kontakt:

 

Tomáš Krej?a

Národní galerie v Praze - odd?lení prezentace a propagace

Mob: 606 795 877

Tel: 224 301 167

e-mail: krejca@ngprague.cz

http://www.ngprague.cz/cz/128/3226/clanek/graficka-soutez—novy-design-webovych-stranek-narodni-galerie-v-praze/

 

?eská filmová komora hledá do svého týmu ?editele/?editelku

?eská filmová komora (?FK) hledá ?editele/?editelku. Jeho/Její pracovní náplní bude praktická koordinace chodu celé spole?nosti a jednotlivých ?len? týmu; ?ízení ?innosti ?eského filmového centra; fundraising a finan?ní supervize; organiza?ní zajišt?ní projekt? a akcí po?ádaných v ?eské republice a v zahrani?í; spolupráce se zakladateli ?FK, s Ministerstvem kultury ?R a filmovými subjekty. Uzáv?rka pro p?edkládání nabídek je 15. b?ezna 2009.

Více informací a další podmínky na www.filmovakomora.cz

Zahájení ?innosti: co nejd?íve

 

Své životopisy s p?ípadným kontaktem na referen?ní osoby a s pr?vodním dopisem nám do 15. 3. 2009 posílejte na info@filmovakomora.cz