Newsletter 06

Sout?že

CAA Eighth International Student Design Competition 2010

Více informací o sout?ži a podmínkách na www.comarchitect.org 

———————————————————————————————————————————————–

Celeste Prize 2009 mezinárodní cena sou?asného um?ní

Nová mezinárodní cena Celeste Prize, ve které um?lci rozhodnou, kdo obdrží 5 cen v hodnot? 40. 000 Euro v p?ti kategoriích malba, fotografie a digitální grafika, socha a instalace, video a animace a živá média.  Vyhlášení vít?z? a vystavení prací prob?hne v Berlín? v zá?í 2009. Ze 46 finalist? vybere p?t vít?z? mezinárodní porota. Celeste Prize je organizována neziskovými subjekty v Itálii a N?mecku. Uzáv?rka pro p?edkládání projekt? do sout?že je 30. ?ervna 2009.

Celeste Prize is an international contemporary arts prize and an online community for arts professionals

http://www.celesteprize.com

———————————————————————————————————————————————–

Stipendia, rezidence

Centrum um?ní CAMAC nabízí rezidence pro um?lce/um?lkyn? všech disciplín

Centrum um?ní CAMAC ve francouzském m?st? Marnay sur Seine nabízí m?sí?ní až šestim?sí?ní reziden?ní pobyty pro za?ínající i etablované um?lce/um?lkyn? ze všech zemí a disciplín; (literatury, malí?ství, socha?ství, architektury, designu, multimédií, video artu, nových technologií, hudby, tance etc.). Uzáv?rka pro podávání p?ihlášek je 18. února 2009 a 30. dubna 2009.

http://www.camac.org/index_camac.htmFor more information and to apply:?Camac?Jean-Yves Coffre?jycoffre@camac.org??Camac?1 grande rue?10400 marnay sur seine

———————————————————————————————————————————————–

EU bude podporovat filmovou tvorbu po celém sv?t?

Evropská komise p?ijala devátého ledna nový program MEDIA MUNDUS, který se zam??uje na širokou mezinárodní spolupráci v audiovizuálním odv?tví a klade si za cíl posílit kulturní a obchodní vztahy mezi evropským filmovým pr?myslem a filmovými tv?rci z t?etích zemí. V období let 2011–2013 poskytne EU na projekty p?edložené odborníky z audiovizuálního odv?tví z EU a ze t?etích zemí finan?ní prost?edky ve výši 15 milion? EUR. Spolupráce s evropským filmovým pr?myslem je celosv?tov? velmi žádaná, jak ukazují po?áte?ní úsp?chy p?ípravné akce MEDIA International, v jejímž rámci EU poskytla ?ástku 2 milion? EUR na 18 projekt?, na nichž se podíleli mezinárodní partne?i, zejména ze zemí Latinské Ameriky.

Výzva k p?edkládání návrh? v rámci programu MEDIA International a seznam úsp?šných uchaze??:

http://ec.europa.eu/information_society/media/prep_action/index_en.htm

Informace o programu MEDIA MUNDUS:

http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/index_en.htm

———————————————————————————————————————————————–

Výzva pro p?edkládání projekt? Artwall 2009

Centrum pro sou?asné um?ní Praha o.p.s. vyhlašuje konkurz na ?ty?i výstavní projekty ur?ené pro V. ro?ník Galerie Artwall. Mottem letošního ro?níku je stejn? jako v lo?ském roce Vox Populi. Toto téma vychází z povahy místa, které svou dominantní polohou zaru?uje ú?innou a svým zp?sobem autoritativní komunikaci s ve?ejností. „Hlas lidu“, který v minulosti sloužil cíl?m demokratickým i demagogickým, prochází v rámci projektu Vox Populi kritickou analýzou, práv? tak jako postavení samotného um?lce vstupujícího do konfrontace s ve?ejným prostorem. Na základ? bou?livých ohlas? na výstavu „Kolektivní identita“ se domníváme, že toto téma dokáže oslovit široké spektrum divák? a tím podpo?it pr?nik sou?asného um?ní do pov?domí spole?nosti.Uzáv?rka pro podání návrh? je 28. února 2009.

VOX POPULI 2009

Návrhy spolu se stru?ným popisem projektu zasílejte na adresu zuzana.stefkova@fcca.cz ve formátu jpg nebo pdf do 28. února 2009.  

Centrum pro sou?asné um?ní Praha, o.p.s.

Poštovní kontakt: CSU Praha, Jelení 9, 118 00 Praha 1

Tel. 731 512 512, zuzana.stefkova@fcca.cz

http://www.artwall.cz 

———————————————————————————————————————————————–

Výtvarní um?lci - dan?, pojišt?ní sociální, pojišt?ní zdravotní v r. 2009

V roce 2009 došlo proti roku p?edešlému v postavení výtvarných um?lc? jako osob samostatn? výd?le?n? ?inných k jediné, ale zásadní zm?n?; ta se netýká ani daní, ani zdravotního pojišt?ní, ale sociálního zabezpe?ení. Zanikla možnost prohlásit autorskou ?inost za soustavnou nebo nesoustavnou a v p?ípad? nesoustavnosti se tak vyvázat z povinností v??i ?eské správ? sociálního zabezpe?ení. Každý, kdo je ?inný podle autorského zákona, by? je sou?asn? zam?stnán, nebo je ve starobním d?chodu apod. je povinen - pokud již tak neu?inil v p?edešlých létech - se do 8. února 2009 na správ? sociálního zabezpe?ení p?íslušné podle místa trvalého bydlišt? zaregistrovat, p?esn?ji podat na p?edepsaném tiskopise “Oznámení o zahájení samostatné výd?le?né ?innosti”; tam obdrží Identifika?ní lístek OSV? a sv?j variabilní symbol. Tím letos nov? vzniklá povinnost kon?í a další d?sledky se projeví až po podání da?ového p?iznání za rok 2009 v roce 2010.

Dan? a postavení výtvarného um?lce odvozené ze Zákona o daních z p?íjm?:

Výtvarný um?lec spadá da?ov? mezi osoby samostatn? výd?le?n? ?inné (OSV?), dosahující p?íjmy nikoliv z podnikání, ale “z jiné samostatné výd?le?né ?innosti” (Zákon o daních z p?íjm?, § 3, odst. 1, písm, b, § 7, odst. 2, písm. a), tento p?íjem je definován jako p?íjem z nezávislé ?innosti (d?íve svobodné povolání; § 22, odst. 1, písm. f, bod. 1 cit. zákona). Proti roku 2008 beze zm?ny.

Paušál výdaj? (pokud není vedeno ú?etnictví nebo da?ová evidence) ?iní 40 %. Proti roku 2008 beze zm?ny. (Minimální základ dan?, který se této kategorie OSV? nikdy netýkal, byl zrušen již s platností pro rok 2008.)

 

Zdravotní pojišt?ní - proti roku 2008 beze zm?ny.

(Obecn? platné údaje na p?íkladu Všeobecné zdravotní pojiš?ovny ZDE, p?ípadn? vyhledejte na stránkách své zdravotní pojiš?ovny.)

 

Sociální zabezpe?ení: z?stává v platnosti již zavedené rozd?lení na OSV? vykonávající hlavní samostatn? výd?le?nou ?innost a OSV? vykonávající vedlejší samostatn? výd?le?nou ?innost (tj. je sou?asn? v pracovním pom?ru, v d?chodu nebo v dalších vyjmenovaných p?ípadech), což má význam p?edevším p?i ur?ování povinnosti platit zálohy na pojistné. Proti roku 2008 beze zm?ny.

Sazba pojišt?ní snížena o 0, 4 % - z 29,6 % v roce 2008 na 29,2 % v roce 2009.

Ú?ast na nemocenském pojišt?ní u OSV? z?stává nadále dobrovolná. Proti roku 2008 beze zm?ny.

www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm

———————————————————————————————————————————————–