Newsletter 05

Zítra se bude šet?it všude: Jak se finan?ní krize dotkne um?ní?Podle všech indicií ?ekají kulturní oblast a veškerý “kreativní pr?mysl” v p?íštích letech hubené ?asy, alespo? pokud jde o finance. Za?alo to v Americe, pokra?uje Nobelovou cenou a nep?íjemné novinky má pro živé um?ní i ?eské ministerstvo kultury. Kulturní molochové a po?adatelé komer?ních kulturních akcí jsou už nyní (alespo? v zahrani?í) v nesnázích nebo krachují, ?eský vývoj lze z prvních projev? potíží dob?e odhadnout. Mají pravdu ?elní p?edstavitelé Evropské unie, když sázejí na kulturu jako na možný motor vehiklu, který nás vyveze z krize ven? 

 

První rány ve sv?t?: opera, výtvarné um?ní, Nobelova cena

O skute?né krizi v kulturní sfé?e už lze hovo?it v USA, kde je systém podpory um?ní postaven na tradici filantropie firem a jednotlivých dárc?. V období finan?ní krize však soukromých dárc? ubývá. Prezident Kennedyho centra ve Washingtonu a známý krizový manažer Michael Kaiser, který dokázal pomocí soukromých pen?z uchránit od bankrotu nap?íklad Royal Opera House v Londýn?, k tomu uvádí: ” Nikdo si zatím nedovede p?edstavit, kde se to zastaví. Dosud jsem dary a dotace nevid?l nikdy klesat takovou rychlostí.” (deník Baltimore Sun 23. 11. 2008) Ve Spojených státech už kv?li krizi padla první opera (v Baltimore) a další instituce jsou nuceny posouvat naplánované premiéry (nap?íklad Washington National Opera nákladný Wagner?v Prsten Nibelung?v).

M?ní se také trh s výtvarným um?ním. V proslulé newyorské auk?ní síni Sotheby’s sice v listopadu zlomili ?adu rekord? v prodeji jednotlivých kus?, to zásadní ale z?stalo skryto: celkové výnosy aukce byly polovi?ní, než se ?ekalo. ?ada d?l van Goghových, Cézannových, Matissových, Monetových nebo Modiglianiho z?stala bez kupce. Je tedy z?ejmé, že krize zatím nezasáhla extrémn? bohaté zákazníky; p?esto podle p?edstavitel? auk?ní sín? (Daily Telegraph 17. 11. 2008) nastal ?as p?ehodnotit ceny vzhledem k budoucí poptávce a kupní síle sb?ratel?.

Skute?nou pikanterií je ale Nobelova cena. Správci jm?ní Alfreda Nobela, jak o tom referuje deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (9. 12. 2008), uložili obrovské základní jm?ní na nevhodný ú?et a p?íští rok hrozí, že reálná hodnota slavného ocen?ní bude ve výši dvou t?etin sou?asné ceny. Opakovala by se tak situace z dob obou sv?tových válek a krize t?icátých let minulého století.

?eské firmy jsou opatrné

Podobný neblahý vývoj v podpo?e kultury ze soukromého sektoru lze o?ekávat v p?íštích letech také u nás, kde však kultura soukromého sponzoringu ješt? ani nesta?ila vyklí?it. Mnoho firem s rozhodnutím, zda a koho podporovat, otálí víc než jindy - ?eká na kone?né hospodá?ské výsledky roku 2008, podle nichž uzp?sobí své marketingové plány na rok 2009.

To se týká nap?íklad Karlovarských minerálních vod (KMV), a. s., výrobce minerálek Mattoni nebo Magnesia, které významn? sponzorují prestižní kulturní akce, nap?íklad Prague Biennale nebo sout?že Czech Grand Design a Magnesia Litera. Tisková mluv?í KMV Št?pánka Filipová k nadcházejícímu roku ?íká: ” Aktuální ekonomická situace ur?it? ovlivní i marketingové výdaje naší firmy v roce 2009 a jejich strukturu.” Na dotaz A2 na zvyšování nebo snižování výdaj? na marketing ale už konkrétní být nechce: ” V tuto chvíli není možné ?íci víc.”

Zástupci ?eské spo?itelny (?S), jednoho z d?ležitých tuzemských firemních dárc? z bankovního sektoru, doufají v udržení sou?asných podmínek. ” Pokra?ujeme v pln?ní všech dlouhodobých sponzorských smluv,” uvádí Pavla Langová z tiskového odd?lení. To je jist? dobrá zpráva pro velké hudební akce jako Pražské jaro, Mezinárodní hudební festival ?eský Krumlov nebo Smetanova Litomyšl, na n?ž se ?S v kulturním sponzoringu zam??uje. Bude i objem pen?z stejný? ” ?ástka ur?ená ke sponzoringovým aktivitám v p?íštím roce bude obdobná jako letos, její výši považujeme za interní,” dodává Langová.

Nadace v potížích

V obtížné situaci jsou už nyní ?eské kulturní nadace. Prost?edky, jež mají rozd?lovat um?lecké obci, se generují p?edevším z výnos? jejich jm?ní. Ta mají uložena do nemovitostí, dluhopisových i smíšených podílových fond? a spo?ících ú?t?. Tyto instrumenty jim ale letos vinou krize nep?inesou tém?? žádný zisk.

Nadace ?eský hudební fond (N?HF), jedna z nejv?tších kulturních nadací u nás, bude v roce 2009 z?ejm? nucena podstatn? snížit ?ástku, kterou byla zvyklá každoro?n? rozd?lovat. Za rok 2006 ?inily výnosy z uloženého nada?ního jm?ní 3,9 milionu korun, o rok pozd?ji to bylo 1,7 milion? a za rok 2008 to podle prognóz bude okolo šesti set tisíc. B?hem dvou let tedy výnosy poklesly více než 6,5krát.

Ohroženy jsou p?edevším subjekty, které jsou stálými p?íjemci grantu od N?HF a jejichž ?innost na této nadaci v podstat? závisí. Je to p?edevším Hudební informa?ní st?edisko, jediné ?eské informa?ní centrum o sou?asné hudb? sm?rem do zahrani?í, a také Kruhy p?átel hudby, sí? drobných organizací, které po?ádají v malých m?stech koncerty vážné hudby. ” Kruhy p?átel hudby jsou ohromná aktivita, provozovaná nadšenci. Jinak by se do malých ?eských m?st kvalitní vážná hudba nedostala. Pokud p?ísp?vek pro n? skon?í, p?jde o nevratnou ztrátu,” ?íká ?editel nadace Miroslav Drozd.

Jistý problém je také v právní úprav?, která vymezuje p?sobení nadací. Drtivá v?tšina majetku N?HF je zapsána jako nada?ní jm?ní (pro transparentnost). V nada?ním zákon? je klauzule, že nada?ní jm?ní se nesmí snižovat, v opa?ném p?ípad? ho nadace musí dorovnat. ” Ale s finan?ní krizí nikdo nepo?ítal. Hodnota nada?ního jm?ní se nyní bez našeho zavin?ní snižuje a nada?ní zákon se tak vlastn? dostal do v?cného rozporu se skute?ností,” uvádí k tomu Drozd. Nadace však má k dispozici ješt? takzvaný ostatní majetek. M?že s ním disponovat? A jak se zhodnocuje? ” Velkou ?ást ostatního majetku, ?ty?iadvacet milion?, máme uloženou ve smíšeném podílovém fondu ?P Invest. Kdybych je te? cht?l vybrat, tak dostanu tém?? o osm milion? mén?,”vysv?tluje Drozd.

Obdobn? jsou na tom i jiné nadace. Nap?íklad Nadace ?eský literární fond (N?LF) se zavázala státu, od kterého má (podobn? jako N?HF) sv??ené prost?edky ke zhodnocování z Nada?ního investi?ního fondu, že v grantovém ?ízení rozd?lí v p?íštím roce zhruba 900 ti síc korun. Ale na výnosech z onoho sv??eného jm?ní letos dostane kv?li finan?ní krizi t?etinu, pouhých 300 tisíc. ” Celkov? rozd?líme sice obdobnou ?ástku jako loni [ 3,5 milionu - pozn. red.], ale klesající výnosy jsme nuceni dopl?ovat z ostatního majetku nadace, který se tímto snižuje, a ú?etn? kon?íme neustále v ?ervených ?íslech,” popisuje sou?asný stav ?editel nadace Michal Novotný.

Nadace jsou tak nuceny m?nit podmínky pro ud?lování dotací a jednotlivé kategorie možných p?íjemc? grant?. Pro rok 2009 tak od N?LF nic nedostanou, stejn? jako v p?ípad? N?HF, oborové ?asopisy. Ob? nadace za sou?asné situace považují jejich podporu za p?ílišný luxus.

Státní dotace na živé um?ní klesnou o 35 procent

Úpadek donátorství a potíže nadací zp?sobí, že se mnoho kulturních organizátor? uchýlí k žádosti o státní dotaci. Vzroste po?et žadatel? o stejný nebo dokonce menší balík pen?z. Bude se rozd?lovat všem po troškách nebo se na velkou ?ást subjekt? ve?ejná podpora v?bec nedostane, a ony zkrachují. ?ernou vizi bohužel podporují zprávy z ministerstva kultury (MK). A?koliv celkové prost?edky pro MK na rok 2009 se reáln? zvýší o 113 milion?, v návrhu rozpo?tu v poslanecké sn?movn? jsou nyní prost?edky p?erozd?leny v neprosp?ch živého um?ní, které paradoxn? bude pot?ebovat podporu v p?íštím roce víc než kdy jindy. “ Pro p?íští rok byla vedením ministerstva kultury up?ednostn?na památková pé?e,” ?íká ?editel Odboru um?ní a knihoven František Zborník a dodává: ” P?ímo na dotace pro živé um?ní p?jde, krom? divadla, šedesát p?t procent ?ástky z minulého roku.”
Evropská unie: um?ní nás m?že vytáhnout z krize V listopadu 2008 se do Washingtonu sjížd?li vrcholní sv?toví politici, aby na summitu G20 spole?n? hledali východiska z hospodá?ské krize. Ve stejné dob? se v Berlín? konala konference Soul for Europe (Duše pro Evropu), kde se mluvilo o n??em dnes zdánliv? nepodstatném: o úloze kultury v sou?asném sv?t?. Sešli se na ní p?ední evropští politici, um?lci a byznysmeni.

Na rozdíl od politik? (p?edseda evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering, evropští komisa?i Meglena Kuneva a Ján Fige?) a byznysmen? (?editel Dresdner Bank Andreas Georgi, ?editel automobilky Renault Louis Schweitzer), nebyly mezi um?lci známé tvá?e šoubyznysu ani p?edstavitelé velkých um?leckých institucí. V?tšinu t?chto ú?astník? konference tvo?ili p?edstavitelé nezávislé kultury (nap?íklad ?editel pražského Divadla Archa Ond?ej Hrab).

Tento think tank ukázal p?edevším na zp?sob, jakým se o problémech sou?asného sv?ta hovo?í na úrovni Evropské unie v souvislosti s kulturní oblastí. Zazn?ly p?edevším názory, že kultura v Evrop? není luxus, nýbrž základní pot?eba. Málokdo v Unii, snad krom? v?tšiny ?eských politik?, už také pochybuje o tom, že kulturní pr?mysl je dnes neodd?litelná sou?ást sv?tového hospodá?ství. To jsou teze, které je nutné, a zvláš? v této dob?, opakovat.

Víc než o finan?ních dopadech krize na kulturní sféru se diskutovalo o možné úloze um?ní a kultury v?bec v náprav? v?cí ve?ejných. Podle ú?astník? konference je um?ní obda?eno skute?nými nástroji k ?ešení krize. M?žou to být nástroje politické - um?ní je velmi efektivní p?i odstra?ování mrtvých myšlenek - i ekonomické: podíl kultury na HDP evropských zemí je nyní nejdynami?t?ji rostoucím ” pr?myslem”. Proto panuje shoda, že do kultury bude nutné i v dob? krize investovat. Jak, je zatím nejasné.

A jak se zm?na prost?edí odrazí na tvorb?? Zásadní otázka je, jak se um?lci (s markantn? zhoršeným zázemím) postaví k novým inspira?ním výzvám a témat?m nadcházejícího období. Dovedou reagovat na vývoj naší spole?nosti a d?lat skute?n? aktuální um?ní? Ne všichni mají obavy. Nap?íklad peruánský spisovatel Mario Vargas Llosa se p?i nedávné návšt?v? Špan?lska vyjád?il nanejvýš optimisticky (pro Latin American Herald Tribune 15. 11. 2008). Na dobu krize se t?ší. ” Bude to velmi stimulující období,” prohlásil.

Autor: Jan Vávra

?lánek byl publikován s laskavým svolením ?trnáctideníku A2, který vyšel dne 7. 1. 2009

 

Program EU Culture hledá odborného pracovníka/odbornou pracovnici

?eská kancelá? programu Evropské unie Culture vyhlašuje výb?rové ?ízení na obsazení pracovního místa odborné pracovnice/odborného pracovníka. P?edpokládaný datum nástupu je únor 2009. Uzáv?rka pro p?edkládání nabídek je 23. ledna 2009.

 

 

Požadavky: 

výborná znalost anglického jazyka (znalost dalších jazyk? – francouzština, n?m?ina – vítána) 
orientace v kulturní oblasti 
znalost problematiky Evropské unie 
znalost práce na PC 
komunikativnost

Informace o programu Culture a ?innosti kancelá?e naleznete na www.programculture.cz; s p?ípadnými dotazy se obracejte na info@institutumeni.cz

Sv?j životopis a motiva?ní dopis zasílejte do pátku 23. ledna 2009 na výše uvedenou e-mailovou adresu, p?ípadn? poštou na adresu

?eská kancelá? Culture

Institut um?ní-Divadelní ústav

Celetná 17, 110 00 Praha 1

 

Fond kultury Zlínského kraje

Fond kultury Zlínského kraje vyhlásí v roce 2009 t?i výb?rová ?ízení pro žádosti o dotace na podporu kulturních aktivit. Uzáv?rka pro první kolo žádostí je 31. ledna 2009, ve druhém kole je t?eba podat žádost do 30. dubna 2009 a ve t?etím do 15. ?ervence 2009. V roce 2008 bylo podáno celkem 315 žádostí o podporu kulturních aktivit z Fondu kultury Zlínského kraje. Z toho bylo podpo?eno 216 žádostí, mezi po?adatele kulturních akcí bylo rozd?leno 4 134 000 K?.

 

 

Posláním Fondu kultury Zlínského kraje je podporovat rozvoj kultury a um?ní ve Zlínském kraji a p?ispívat k tomu, aby život jeho obyvatel byl kulturn? bohatší, rozvíjel hodnoty duchovní i estetické. Fond podporuje ?innost p?veckých, folklorních, divadelních a obdobných zájmových skupin pro d?ti i dosp?lé, p?ispívá na vydávání publikací, na tvorbu um?leckých d?l a na po?ádání nevýd?le?ných akcí.

V roce 2008 bylo podáno celkem 315 žádostí o podporu kulturních aktivit z Fondu kultury Zlínského kraje. Z toho bylo podpo?eno 216 žádostí, mezi po?adatele kulturních akcí bylo rozd?leno 4 134 000 K?.

Nejvíce finan?ních prost?edk? putovalo v roce 2008 na podporu hudebních a folklorních aktivit. Podpora sm??ovala do jednotlivých oblastí v následujícím po?adí (vzhledem k provázanosti jednotlivých obor? je roz?len?ní jen orienta?ní):

1. hudební produkce (p?vecké sout?že, p?ehlídky hudebních skupin, koncerty, hudební festivaly atd.): 71 podpo?ených aktivit

2. podpora ?innosti folklorních skupin a jejich aktivit (v?etn? podpory um?leckých ?emesel a lidových tradic): 60 podpo?ených aktivit

3. divadlo: 16 podpo?ených aktivit

4. kulturn?-vzd?lávací akce: 14 podpo?ených aktivit

 

Aktivity Fondu rozvoje Kultury Zlínského a jejich rozvoj je zakotven ve strategickém cíli „Zvýšit výdaje na financování kultury ve Zlínském kraji „ konkrétn? v bod? 1.1. Zkvalitnit p?ípadn? rozší?it institucionální stránku krajských regionálních finan?ních nástroj? v oblasti kultury jako sou?ást strategického materiálu Koncepce rozvoje kultury Zlínského kraje z roku 2005. 

 

Reziden?ní pobyt pro 3 výtvarné um?lce v japonském Kamiyama

Cílem reziden?ního pobytu na japonském venkov? je spoluvytvá?ení “Kamiyama International Cultural Village”. Reziden?ní program za?íná v zá?í 2009 a kon?í v listopadu téhož roku. Program je sm??ován k podpo?e um?lc? z následujících disciplín: malba, kresba, socha, instalace, land art. Granty nejsou ur?eny na podporu performing art ?i um?leckého managementu. Uzáv?rka pro p?edkládání žádostí je 1. b?ezna 2009.

 

 

Kamiyama Artist in Residence
 
Creating “Kamiyama International Cultural Village”
http://www.in-kamiyama.jp/en/art/kair/580/
 
Creating “Kamiyama International Cultural Village” is the main purpose behind the KAIR Project. Our hope is that the artists will produce works full of originality, influenced by the experience of spending time amidst the timeless nature of Kamiyama, deep in the Japanese countryside, and inspiration from interacting with the friendly local people.

PERIOD OF PROGRAM

September 1 - November 9, 2009

NUMBER OF INVITATION ARTISTS
3 artists

APPLICATION REQUIREMENTS

To apply for the program, applicant must:

be involved with painting, drawing, sculpture, installation, land art and other art making. Grants are not made in the disciplines of performance art or production art.

be able to be independent and capable of working and living on one’s own.

be able to produce at least of one piece of art and give a presentation of works including display and withdrawal for oneself within the period.

understand the purpose of one’s visit to KAIR, and be able to present over 4/5 of period of our program in Kamiyama.

be able to lead community life with other artists on the program and to communicate with local people including the exchange program.

be able to speak and understand either English or Japanese daily conversation.

be in good health

HOW TO APPLY
Applicants are asked to write required documents in either Japanese or English.

Deadline: 01/03/09

 
Kontakt:


The Kamiyama Artist in Residence Committee
132 Jinryo Aza Nakazu, Kamiyama-cho Myozai-gun
771-3310  TOKUSHIMA
Japan
tel: +81-88-676-1177
fax: +81-88-676-1177
info@in-kamiyama.jp

www.in-kamiyama.jp/en/art/kair/

 

Olomoucký kraj vyhlašuje ceny v oblasti kultury

Olomoucký kraj vyhlašuje nominace na ud?lení cen v oblasti kultury v kategoriích Cena za celoživotní p?ínos v oblasti kultury, Výjime?ný po?in roku v oblasti profesionálního um?ní, Výjime?ný po?in v oblasti neprofesionální um?lecké ?innosti, Výjime?ný po?in v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot a Osobnost roku v oblasti kultury.Nominace je možné zasílat do 31. ledna 2009.

 

 

Náležitosti písemného návrhu: - navržená kategorie, název realizované aktivity, charakteristika p?ínosu realizované aktivity pro Olomoucký kraj, jméno a p?íjmení nebo název navrhované instituce, adresa - navrhovatel – jméno a p?íjmení nebo název instituce, adresa.

Kontakt:

OLOMOUCKÝ KRAJ, Krajský ú?ad Olomouckého kraje,

odbor kultury a památkové pé?e, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

 

Sout?ž na zhotovení um?leckých d?l pro Národní muzeum um?ní 21. století v ?ím?

Mezregionální ?editelství pro ve?ejné práce v Laziu, Abruzzo a Sardinii (Inter-Regional Superintendency for Public Works of Lazio, Abruzzo and Sardinia) vyhlašuje mezinárodní výzvu pro mladé um?lce na zhotovení dvou d?l do Národního muzea um?ní 21. století. Muzeum bude projektováno architektkou Zahou Hadid na pozemku ležícím u Via Guido Reni v ?ím? a bude otev?eno v roce 2009. Celková ?astka na zhotovení dvou d?l je 1, 130,000 Euro. Uzáv?rka pro p?edložení nabídky je 7. února 2009.

 

 

Two works of art for the MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Rome

MAXXI2percento is an international call for artists for the realisation of two works of art for MAXXI, the new national museum of 21st-Century Art, designed by Zaha Hadid for a lot in Via Guido Reni in Rome, which will be inaugurated in 2009. The competition is held by the Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, along with PARC – Direzione generale per la qualitŕ e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’atre contemporanee.

MAXXI, the first national museum dedicated to contemporary art, calls for the realisation of two works of art: one for the building’s main entrance lobby; the other for the exterior grounds. The overall budget for the two works will be 1,130,000 euros.

The competition is in keeping with Legislation 717 of 1949, also known as “the 2% law”, according to which federal administrations and all public bodies that undertake the construction of new public buildings must devote no less than 2% of the total estimated costs to the production of art works.

The indoor work will be installed in the main entrance lobby, a vast and prevalently vertical space, and should be suspended at least 3 meters from the floor. The budget for this work is 430,000 euros.

The outdoor work will be freely placed in an area that includes both open spaces and areas covered by projecting architectural volumes, with a maximum height of 5.5 meters. The budget for this work is 700,000 euros.

The competition is open to artists of every nation, with the option of participating individually or as a group. The deadline for entries is February 7, 2009, exactly 120 days from the original date of publication of the announcement in the Official Journal of the European Union (October 11, 2008).

Entries will be examined by a jury composed of 7 members: Francesco Prosperetti, General Director of PARC; a representative of the aforementioned Provveditorato interregionale for Lazio, Abruzzo and Sardegna; Maria Vittoria Marini Clarelli, Superintendent of the Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contempornea, Rome; architect Zaha Hadid; artists Alfredo Jaar and Giuseppe Penone; art critic Mario Codognato.

The competition is organized in two phases: in the first phase, the jury will select a maximum of six artists who will be invited to present a draft of the work; in the second phase, the jury will choose the winners to whom the two works will be commissioned.

The rules of the competition and the details of the sites designated to host the works of art are available at http://www.parc.beniculturali.it and http://www.infrastrutture.gov.it


For further information:
http://www.parc.beniculturali.it
maxxi2per100@beniculturali.it

ph. + 39 06 32101827 (from 2:30 to 6:30 pm)

 

Nadace pro sou?asné um?ní Praha vypisuje 17. ro?ník grant?

 

Zdrojem finan?ních prost?edk? pro granty ud?lené v roce 2009 je výnos z p?ísp?vku NIF. Stejn? jako v minulých letech jsou vypisovány granty ve t?ech kategoriích: Grant na podporu prezenta?ního projektu pro jednotlivce nebo instituci. Grant na podporu realizace um?leckého díla ve ve?ejném prostoru. Grant na podporu um?lecké aktivity v oblasti sociální minority. Uzáv?rka žádostí je 31. ledna 2009

 

 

Žádosti na p?edepsaném formulá?i s uvedenými p?ílohami posílejte prosím poštou (ne kurýrem) na adresu: Nadace pro sou?asné um?ní Praha, Jelení
9, 118 00 Praha 1.

Bližší informace a formulá?e žádostí o granty naleznete na www.fcca.cz

O ud?lení grantu a jeho výši rozhoduje p?ti?lenná odborná komise NSU-Praha.

Výše jednotlivých grant? a jejich po?et závisí na výši výnos? z nada?ního jm?ní za rok 2008. Hodnota výnosu nebude známa p?ed 31. 1. 2009.

Dopl?kové granty ur?ené na díl?í podporu projekt? v pr?b?hu roku (maximální výše 20 000K?), nebudou v tomto prvním lednovém termínu ud?lovány. Pokud to hodnota výnosu z nada?ního jm?ní umožní, budou ud?lovány v následujících termínech: 31. 3., 30. 6. a 30. 9. 2009.