Alsterová Darina
E-mail: darinaalster@centrum.cz


PERSONAL TAROT

Projekt Personal Tarot vychází z Tarotových karet, které vytvo?ila v roce 1904 Lady Frieda Harris pod vedením anglického spisovatele a mága Aleistera Crowleyho.
Videa zachycují situace, které mají vesm?s performan?ní charakter, jsou to vlastn? performance pro kameru. Aktéry t?chto situací vybírám z ?ad svých p?átel na základ? vnit?ní blízkosti osoby s psychologickým významem karty.
Situace jsou vt?lením ur?itého archetypu do reality, symboliku jednotlivých karet proto n?kdy zám?rn? zjednodušuji.
Filmy mohou jet jednotliv? i všechny zárove?, ?ímž vzniká živoucí paralelní struktura. Karty jsou neustále míchány systémem náhodn? volených ?ísel.

Projekt Personal Tarot je zarove? výzkumem v oblasti medií. Propojuji zde novodobou technologii pro webové stránky (Flash) s Videem, Performancí a starodávnou v?šteckou hrou. Zkoumám možnosti výtvarného vyjád?ení hlubokých psychologických význam?, které v sob? Tarot nese a jejich napojení na prostou skute?nost. Abych vyjád?ila ambivalenci mezi vážností a hrou, nap?tí mnohovýznamovosti jednotlivých karet, pracuji zám?rn? s levnými materiály a neherci z ?ad svých p?átel. Program Premiere proto používám velmi hrub?, tém?? amatérsky. Pracuji pouze s funkcemi Cut, Copy, Delete a Speed duration. Omezením možností vzniká specifický výtvarný jazyk, který zám?rn? p?sobí trochu amatérsky. Projekt je zárove? složitý systém a zárove? tak trochu Home made.
K pochopení Tarotu nesmí chyb?t nadhled a smysl pro humor, ani cit pro paralelní protikladný význam životních událostí.


Personal tarot mobiles


White kubic


Pieta


Poklad


Time


Cigara strom


Zahlcení